Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Urincytologi ved urotelkreft

Generelt

Det foregår en konstant avstøtning av celler fra normalt urotel og fra maligne forandringer. De avstøtte cellene kan isoleres fra en vanlig urinprøve og vurderes og klassifiseres som normale eller maligne.

Urincytologi er mest pålitelig for påvisning av tumorer av høyere malignitetsgrad (WHO grad 2 og 3) og Tis. Tumor av malignitetsgrad WHO 1 gir positiv cytologi i mindre grad. På grunn av lavt celletall, degenerative-, irritative- (eksempelvis steinsykomeller cystoskopiurin)) og terapiinduserte (BCG og stråleterapi) forandringer, kan en tolkning av det cytologiske preparatet by på problem. 

Indikasjoner

  • Hematuri uten positive funn ved cystoskopi og urografi  
  • Usikkert cystoskopifunn 
  • Negativ cystoskopi hos pasient med suspekte UVI-symptomer
  • Negativ cystoskopi og mulig tumor i øvre urinveier ved urografi/ultralyd 
  • Oppfølging av enkelte pasienter (for eksempel Tis)

Mål 

  • Diagnostisk
  • Oppfølging

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020