Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transuretral reseksjon av blære (TUR-B)

Generelt

For alle pasienter med påvist urotelkreft i blæren vil en transuretral reseksjon (TUR-B) være initialbehandling uansett tumorstadium.

Ved alle primær- og residivtumorer skal det gjøres en TUR-B med målsetning å få tumorvev til histopatologisk vurdering for bestemming av tumortype (WHO-grad) og pT-klassifisering. I denne diagnostisering-/behandlingsprosedyren er det et krav at underliggende blæremuskulatur er med i vevsprøvene fra tumorområdet. Alle tumorer skal fjernes og eventuelle suspekte områder i mukosa biopseres for seg. Basis fra reseksjonssåret med omliggende mukosa skal elektrokoaguleres. Etter at alt synlig tumorvev er skåret ut og avgrensningsbiopser tatt, er det idag vanlig å avslutte inngrepet med å instillere et cytostatisk medikament i blæren (epirubicin, adriamycin) for å redusere residivtumorer.

Patologen som undersøker preparatet vil beskrive tumortype (WHO-grad) og tumors infiltrasjonsdybde (pT-stadium). Hvis kT-stadium ≤ 1, pT-stadium ≤ 1, WHO-grad ≤ 2 er den kirurgiske primærbehandlingen ferdig. Finnes multiple tumorer i blæren skal disse fjernes, eventuelt koaguleres. Denne typen pasienter har høy risiko for residiv og det bør vurderes instillasjon av BCG i blæren (BCG-skyllinger).

Viktige momenter ved prosedyren

  • Under anestesi skal det gjøres bimanuell palpasjon. Denne kan med fordel gjøres både før og etter, men alltid etter reseksjonen. Formålet er å identifisere palpable oppfylninger i relasjon til blæren, og om disse er fikserte eller bevegelige i forhold til bekkenveggen. Etter reseksjonen vil en palpabel tumor øke sannsynligheten for at muskelinfiltrerende tumor (≥ T2) foreligger.
  • Reseksjonen må gjennomføres slik at tumors relasjon til blæren kan bedømmes, og at tumorvevet bevares best mulig for histologisk bedømmelse. Ved å ta store nok biter og minimalisere skjærestrømstyrken kan varmeskade av representative tumorområder unngås. Overfladisk og dyp del av en klinisk infiltrerende tumor skal reseseres hver for seg og sendes til histologisk undersøkelse som separate prøver.
  • I tillegg til selve tumorreseksjonen skal det tas biopsier av eventuelle suspekte slimhinneområder. Ved mistanke om klinisk infiltrerende tumor i blærehalsnivå og/eller cancer in situ (TIS) vil biopsi av pars prostatica urethrae helt ned til colliculus, fortrinnsvis med reseksjonsslynge, være indisert. Denne typen biopsi skal også tas om det planlegges cystektomi med ortotopt blæresubstitutt som den videre behandling.
  • Det er kontraindisert med tilfeldige blærebiopsier hos pasienter med solitære papillomatøse tumorer, da slik biopsi ikke vil gi tilleggsinformasjon. Det kan også være fare for at biopsilesjoner av mucosa kan være lokalisasjon for implantasjon av celler fra selve tumor.
  • Ved papillære overfladiske tumorer anvendes en enkeltinstillasjon av cytostatika umiddelbart etter TUR-B. 

Indikasjoner

  • Behandling av overfladiske tumorer (TIS, Ta, T1)
  • Palliativ behandling av T4b/metastatiske tumorer

Mål

  • Kurativ behandling
  • Palliativ behandling

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020