Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radikal cystektomi med anleggelse av ortotopt blæresubstitutt ad modum Studer

Generelt

Radikal cystektomi er standardbehandling ved muskelinfiltrerende urotelkreft i blæren. Inngrepet er også aktuelt ved enkelte høyrisikogrupper av overfladisk tumor. 

Ortotopt blæresubstitutt

Ortotop rekonstruksjon ved bruk av tarm koplet til pasientens urinrør har vært mest anvendt hos menn, men de senere år i økende utstrekning også hos kvinner. Rekonstruksjonen uføres med et 50–60 cm langt isolert tynntarmsegment. Tarmreservoaret tømmes ved hjelp av bukpressen, relaksasjon av bekkenbunnen eller intermitterende kateterisering. Flertallet av pasientene vil ha ulemper med nattlig inkontinens og manglende eller ufullstendig tømming. På sikt utvikler mange et tømmingsbesvær som krever selvkateterisering.

Kontraindikasjoner ved ortotopt blæresubstitutt vil være tumoraffeksjon av pars prostatica urethrae, utbredt TIS, høy preoperativ stråledose mot bekkenet og lengre strikturer i urinrøret. Blæresubstitutt bør også frarådes hvis pasienten ikke er villig til å akseptere at det kan være behov for selvkateterisering og risiko for noe urininkontinens.

Indikasjoner

  • T1-tumor med dyp invasjon av lamina propria
  • T1-tumorer med ledsagende karsinoma in situ
  • Ekstensive T1-tumorer
  • Residiverende T1-tumorer
  • Muskelinfiltrerende urotelkreft uten påvisbare lymfeknute- eller fjernmetastaser

Mål

  • Kurativ behandling

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020