Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for kreft i urinblæren

Normalutvikling og prognose for urotelkreft er avhengig av tumors malignitetsgrad (WHO-grad).

Grad 1-tumor

Grad 1 har liten evne til å vokse infiltrerende og metastasere, men vokser lokaleksofytisk og kan bli meget stor. Den kan fylle hele urinblæren slik at den hindrer urinstrøm fra urinledere og blære, eller være lokalisert i nyrebekken eller urinledere og blokkere disse organene. Tumor gir som regel periodisk makrohematuri. Grad 1-tumor kan forandre malignitetsgrad ved å bli mer aggressiv. 

Grad 2-tumor

Grad 2 kan vokse eksfoliativt slik at den gir romoppfyllende symptomer. Alle grad 2-tumorer vil vokse infiltrativt ned i organveggen, vokse gjennom denne, infiltrere ekstravesikalt og fikseres til naboorganer, bekkenvegg (blære), retroperitonealt vev (ureter/nyrebekkentumor). Ubehandlet vil de metastasere til lymfeknuter og andre organer (lunger, skjelett, lever og andre).

Grad 3- eller udifferensiert tumor

Grad 3 vil sjelden vokse eksfoliativt. De er høymaligne, vokser infiltrativt og metastaserer tidlig.

I tillegg til WHO-graderingen vil prognosen for pasienter med urotelkreft være avhengig av TNM-stadiet og om primærsykdommen er multifokal.  

Superfisiell (pT ≤ 1)

Superfisiell urotelkreft vil med 30 % sannsynlighet utvikle muskelinfiltrasjon i løpet av 5–10 år etter primærbehandling, alle WHO-grader samlet. Residivfrekvensen er cirka 70 % etter behandling. Dette krever dermed store ressurser i forhold til oppfølging og kontroller for å oppdage residiver tidligst mulig. Primær multifokal sykdom gir større sannsynlighet for residiver enn primær solitær sykdom.

Prognostiske faktorer for residiv er:

  • høy histologisk malignitetsgrad
  • multiplisitet av tumorene
  • tilstedeværelse av karsinoma in situ/dysplasi i omgivende urotel

Muskelinfiltrerende (pT ≥ 2)

5 års overlevelse etter radikal behandling er 40–60 %, og har ikke endret seg signifikant de senere år. Bruken av preoperativ stråle- eller kjemoterapi viser ingen endring i tallene.

Prognosen vil være avhengig av:

  • T-stadiet
  • tumorstørrelse > 7 cm
  • tumorinnvekst i små blod- og lymfekar
  • høy malignitetsgrad (WHO grad 3)

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med urotelkreft, i prosent etter diagnosperiode 1979–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020