Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kreft i urinblæren

95 % av kreft i urinveiene starter i urotelet, urinveienes overgangsepitel. Urinveier som er dekket med overgangsepitel omfatter calyses, nyrebekken, urinledere (ureteres), urinblære og øvre del av urinrør (uretra).

Kreft i urinveienes overgangsepitel lokaliseres hyppigst i blæren. Primær urotelkreft i urinrør (uretra) er sjelden. Oftest er urotelkreft i urinrør sekundært til kreft som har startet i blæren og som vokser nedover i øvre del av urinrøret. 

Urotelkreft er oftest multifokal og sykdommen oppfattes som en generell sykdom i alt urotel. Det er en heterogen sykdom med varierende aggressivitet, noe som vil ha betydning for valg av behandling og oppfølging. Sykdommen er lett å diagnostisere når den er lokalisert i blæren, og har høy kurasjonsrate men har også høy residivfrekvens.

Oftest oppstår urotelkreft som en malign forandring av celler i et tilsynelatende normalt utseende urotel (carsinoma in situ (CIS)). Avhengig av startcellenes malignitetspotensiale, kan de danne papillomatøse tumorer som ikke vokser infiltrerende før etter lang tid. Papillomatøse tumorer gir som regel tidlige symptomer i form av hematuri. Tumorer som vokser seg solide og knollete, begynner å vokse infiltrerende fra et tidlig tidspunkt. Flatt infiltrerende karsinoma in situ er en tumortype som ikke nødvendigvis ses som en tumor, men kan metastasere uten at pasienten får synlig hematuri.

Forekomst

I Norge ble det i 2018 meldt 1748 nye tilfeller av kreft i urinveiene, 1239 menn og 509 kvinner (4).

Forekomsten har vært økende gjennom årene og rammer hyppigere menn enn kvinner. Urotelkreft diagnostiseres hvert år hos cirka 50 personer under 50 år, hvorav en statistisk sett er i alderen 15–19 år.
 


Aldersspesifikk forekomst av urotelkreft, 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

 

 


Forekomst av urotelkreft, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020