oncolex logo
Utskriftsdato (26.9.2020)

Medikamentell behandling av kreft med ukjent utgangspunkt

Kjemoterapi som behandlingsalternativ vurderes ut fra pasientens alder og allmenntilstand, samt tumors histologi og lokalisasjon. På grunn av relativt lave responsrater og liten effekt på overlevelse – om noen – bør eldre pasienter og pasienter i dårlig allmenntilstand i utgangspunktet ikke behandles med kjemoterapi.

Ved indikasjon for kjemoterapi brukes ofte platinum- eller taksanholdig to-stoffskombinasjoner. Andrelinjes kjemoterapi kan i allminnelighet ikke anbefales. 

Foreslåtte behandlingsregmier ved et utvalg krefttyper med ukjent utgangspunkt
Ukjent utgangspunkt typer  Foreslått behandling

Lite differensiert karsinom, hovedsaklig lymfeknuteaffeksjon

Platinumbasert kjemoterapi
Peritoneal karsinomatose hos kvinner

Som ved eggstokkreft, platinum og taksan

Isolerte aksillemetastaser hos kvinner Som ved brystkreft med tilsvarende lymfeknuteaffeksjon, inkludert mastektomi eller brystbestråling, lymfeknuteoilett og adjuvant behandling.
Plateepitelkarsinom i halsglandler

Stråleterapi for N1-N2 sykdom. Ved mer avansert sykdom er cisplatinbasert induksjonsbehandling foreslått.

Sklerotiske skjelettmetastaser med forhøyet PSA

Som prostatakreft, med endokrin behandling og eventuelt palliativ skjelettbestråling.

 Adenokarsinom med tykktarmskreft-profil  Kombinasjonsbehandling som ved tykktarmskreft.
Nevroendokrin differensiering  Lite differensierte varianter bør vurderes for platinum-holdig (f eks PV-kur), evt. platinum/taksan-kombinasjon. Høyt differensierte varianter kan forsøkes behandlet med somatostatin-analog eller interferon, eller kjemoterapi.
Midtlinjedistribusjon  Ved mistenkt ekstragonadal germinalcelletumor, er platinumholdig kjemoterapi anbefalt.
Lever, ben eller multiple metastaser fra adenokarsinom  Lite toksisk palliativ kjemoterapi eller kun støttebehandling er anbefalt.