Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for kreft med ukjent utgangspunkt

Median overlevelse for hele gruppen pasienter er cirka 6-9 måneder, noe som reflekterer at det ofte dreier seg om aggressive kreftformer (1) (9).

Cirka 20 % har karakteristika som gir en noe bedre prognose. Dette gjelder:

  • kvinner med papillære karsinomer i bukhinnen
  • kvinner med adenokarsinomer i kun aksillære lymfeknuter
  • lavt differensierte svulster med kun midtlinjedistribusjon
  • plateepitelkarsinom kun i lymfeknuter på hals
  • adenokarsinomer med tykk- og endetarmskreftprofil (CK20+, CK7-, CDX2+)
  • nevroendokrine karsinomer
  • menn med sklerotiske skjelettmetastaser og økt PSA
  • ved svært begrenset utbredelse

Levermetastaser, metastaser til flere organer og redusert allmenntilstand er hver for seg dårlig prognostiske faktorer, i tillegg til høy LD og ALP, samt lav albumin og lymfopeni. I tillegg har menn dårligere prognose enn kvinner (2,3).

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med kreft med ukjent utgangspunkt, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020