Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsveier ved kreft i tykk- og endetarm

Lokal utbredelse i tarmveggen

Etter at det har oppstått kreft kan svulsten utvikle seg lokalt ved økende dybdevekst og ved økende vekst langs tarmrøret, både rundt sirkumferensen og i oral-anal retning. Det kan finnes tumorceller i tarmveggen opptil 1 cm fra kanten av makroskopisk svulst.

Lokal utbredelse i pericolisk/mesorektalt fettvev

Selv om spredning i tarmveggen sjelden/aldri går lenger enn 1 cm utenfor synlig svulstvev, kan man finne mikroskopisk svulstvev i fettvevet utenfor tarmveggen opp til 5 cm fra kanten av svulsten. Dette kan ligge i selve fettvevevet eller inne i lymfeknuter i fettvev, og kan finnes både oralt og distalt for tumor. Anbefalingen er derfor å fjerne tarm og omgivende fettvev minst 10 cm til side for tumor i tykktarm, og minst 5 cm nedenfor tumor i endetarm unntatt distalt der marginen kan være ned mot 1 cm hvis alt mesorektalt fettvev er fjernet.

Direkte invasjon i naboorganer

Kreft i tykktarmen kan føre til direkte innvekst i urinblære, tynntarm, duodenum, genitalia interna, bukvegg, retroperitoneum og en meget sjelden gang til andre naboorganer. 

Dersom svulsten vokser i den delen av tarmen som ligger intraperitonealt, kan det ved direkte innvekst i serosa løsne kreftceller til peritonealhulen, og disse kan gi opphav til peritoneal karsinomatose. Dette finnes på diagnosetidspunktet hos cirka 8 % av alle med tykktarmkreft, sjeldnere ved kreft i endetarmen.

Kreft i endetarm kan gi innvekst i:

  • bekkenveggen, ureter, store bekken-kar og -nerver
  • vagina, uterus, prostata, sædblærer, urinblære

Lymfogen spredning

Lymfekar ligger i submukosa og dypere i veggen. Ved infiltrasjon i øvre deler av submukosa er lymfeknute-spredning meget sjelden (< 5 %). Ved infiltrasjon i dype lag av submukosa og i muscularis propria fins spredning til lymfeknuter hos 15-20 %, og ved infiltrasjon ut i perikolisk fettvev enda hyppigere. Av alle som blir operert for tarmkreft har 35-40 % metastaser i de regionale krøs-lymfeknutene.

Lymfeknutestasjoner

De regionale lymfeknutene ligger i forskjellige stasjoner:

  • Tarmnære - Epicolic (engelsk litteratur),  N1 stasjon (japansk nomenklatur)
  • Intermediære - Intermediate, N2-stasjon
  • Sentrale - Apical, N3-stasjon

Denne inndelingen ligger til grunn for begrepene D1-, D2- og D3-disseksjon

Det kan videre skje spredning fra de regionale lymfeknutene via lymfesystemet til lymfeknuter langs aorta, i leverligamentet, mediastinum og supraklavikulært.

Ved endetarmskreft kan spredning skje langs lymfeknuter i mesorektum og langs karene til mesenterica inferior (regionale metastaser). Videre kan det skje spredning til lymfeknuter på bekkenveggen, og en sjelden gang (lav svulst / obstruksjon for oral lymfeflow) til lyskene (fjernspredning). 

Hematogen spredning

Svulsten kan vokse inn i ekstramurale kar og herfra følge blodstrømmen ut av det lokoregionale området og sette opp fjernmetastaser. Spredningen skjer først og fremst til lever (15-20 % på diagnosetidspunkt), lunger (5 %), sjeldnere til skjelett, hjerne og binyrer.

Mikroskopiske ansamlinger av svulstceller kan ofte finnes i benmarg uten at pasienten utvikler kliniske metastaser der.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020