Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av testikkelkreft

Målet med oppfølging er å oppdage et eventuelt tilbakefall, overvåke og behandle toksisitet forårsaket av behandling og tilby støtte og veiledning ved eventuell fertilitet og hormonsvikt. Hyppigheten av kontrollene er avhengig av stadium og behandlingen pasienten har fått. Ved siden av radiologiske undersøkelser og blodprøver, er grundig klinisk undersøkelse av gjenværende testikkel og overfladiske lymfeknutestasjoner viktig.

De fleste residiv ved testikkelkreft kommer i løpet av de første 1–2 år etter primærbehandlingen, men noen utvikler residiv etter 3–4 år eller senere.

Pasienter som har fått fjernet begge testiklene trenger testosteronbehandling gjennom hele livet. Dette blir oftest gjort ved en injeksjon, Nebido® 1000 mg s.c cirka hver 12. uke.

Det gjøres spermieanalyse av alle pasienter ett år etter avsluttet behandling.

Kontrollopplegg for testikkelkreft

Seminom

Anbefaling for alle pasienter behandlet for seminom:  

  1. år *
2. år   3-4. år  5. år  6-10. år 

Klinisk undersøkelse

Hver 6. måned 

Hver 6. måned 

Hver 12. måned 

Ved 60 måneder 

Ved 72, 96 og 120 måneder

Tumormarkører

Hver 3. måned

Hver 3. måned 

Hver 6. måned 

Ved 60 måneder

Ved 72*, 96* og 120 måneder

Røntgen toraks

Ved 12 måneder  **


Ved 36 måneder **

Ved 60 måneder

Ved 10 år **

MR abdomen/bekken 

Hver 6. måned 

Hver 6. måned 

Hver 12. måned

Ved 60 måneder

Ved 72***, 96*** og 120 måneder

Testosteron, lipider, blodsukker, blodtrykk

Ved 12 måneder

    


Ved 60 måneder 

Ved 10 år 

*    Ved intermediær prognosegruppe og pasienter med resttumor, kontroll hver 3. måned det første året.

**  Røntgen toraks ved metastatisk sykdom.

*** Ved 72 og 96 måneder radiologi ved resttumor eller stadium I.

Alle seminompasienter observeres i 10 år. Ved avsluttende 10 års kontroll får pasienten skriftlig sluttkontrollinformasjon. Hvis det er begrenset MR kapasitet kan eventuelt CT benyttes, men antall CT undersøkelser bør ikke overstige 10 i kontrollperioden. 

Non-seminom

Oppfølgningsregimet vil variere avhengig av hvilken behandlingsstrategi som velges:

 • Observasjon
 • Adjuvant kjemoterapi
 • Oppfølging metastatisk non-seminom.

Oppfølging ved observasjonsstrategi

Anbefaling non-seminom stadium I, lav risikoprofil:


1. år   2. år  3. år   4-5. år 

Klinisk undersøkelse

Hver 6. måned 

Hver 6. måned 

Ved 36 måneder

Ved 60 måneder

Tumormarkører

Hver 3. måned 

Hver 3. måned 

Hver 6. måned 

Hver 6. måned  

MR abdomen/bekken 

Hver 6. måned 

Hver 6. måned  

Ved 36 måneder  

Ved 60 måneder 

Testosteron

Ved 12 måneder 

 

 

Ved 60 måneder 

Lipider, blodsukker

Ved 36 måneder
Blodtrykk Ved 12 måneder

Ved 60 måneder

En kan vurdere oppfølgning ved 7 og 10 år for å detektere sene tilbakefall av teratom. Ved avslutningskontrollen (5 eller 10 år) får pasienten skriftlig sluttkontrollinformasjon. Hvis det er begrenset MR kapasitet kan eventuelt CT benyttes, men antall CT undersøkelser bør ikke overstige 10 i kontrollperioden.

Oppfølging etter adjuvant kjemoterapi

 


1. år   2. år   3. år   4-5. år 

Klinisk undersøkelse

Hver 12. måned 

Hver 12. måned  

Hver 12. måned  

Ved 60 måneder

Tumormarkører

Hver 3. måned 

Hver 3.måned 

Hver 6.måned 

Hver 6. måned  

MR abdomen/bekken 

Ved 12 måneder

Ved 24 måneder  

Ved 36 måneder  

Ved 60 måneder 

Testosteron

Ved 12 måneder 

 


Ved 60 måneder 

Lipider, blodsukker, blodtrykk Ved 12 måneder

Ved 36 måneder Ved 60 måneder

Ved avsluttende 5 års kontroll får pasienten skriftlig sluttkontrollinformasjon. Hvis det er begrenset MR kapasitet kan eventuelt CT benyttes. Antall CT undersøkelser bør ikke overstige 10 i kontrollperioden.

Metastatisk non-seminom

Prosedyre
År 1*-2
År 3-5
 År 6-10

Klinisk undersøkelse

 Hver 6.måned

 Hver 12. måned

 Ved 6, 8 og 10 år  

Tumørmarkører

 Hver 3. måned

 Hver 6. måned

 Ved 6, 8 og 10 år

Røntgen toraks  Hver 6.måned

 Hver 12. måned

 Ved 6, 8 og 10 år **

 MR abdomen/bekken    

 Hver 6.måned
 Hver 12. måned
 Ved 6, 8 og 10 år **
Testosteron  Ved 12. måneder
 Ved 36 og 60 måneder  Ved 10 år
Lipider, blodsukker, blodtrykk  Ved 12 måneder
 Ved 60 måneder
 Ved 10 år

* Pasienter i intermediær og dårlig prognosegruppe kontrolleres hver 2. måned det første året etter behandling.

** Radiologi ved 6 års kontroll hvis det foreligger resttumor. Radiologi ved 8 års kontroll hvis det forelå teratom i resektert resttumor.

Langtidsoppfølging

Kontroller ved onkologisk poliklinikk

Etter behandling for testikkelkreft følges pasienter opp 5-10 år ved en onkologisk poliklinikk med påvisning av residiv som hovedmålsetning. Undersøkelse av gjenværende testikkel er obligatorisk da tumorutvikling i gjenværende testikkel kan forekomme hos 2-5 % av pasientene. Kartlegging og eventuelt behandling av behandlingsrelaterte seneffekter er også viktig ved disse kontrollene.

Ved den siste kontrollen ved onkologisk poliklinikk får pasienten utlevert et dokument som beskriver hans behandling, samtidig angis eventuelle helserisiki som er typiske for testikkelkreftoverlevere og som kan reduseres med preventive tiltak. Helsekontrollene og nødvendige tiltak skjer i regi av pasientens fastlege. Målsetningen med helsekontrollene hos fastlegen er å forebygge, diagnostisere og behandle seneffekter relatert til testikkelkreftbehandling.

De vanligste seneffekter er:

 • Kardiovaskulær  sykdom. Behandling med cisplatinbasert kjemoterapi øker risiko for kardiovaskulær sykdom
 • Hypogonadisme. Inntil 15-20% opplever endokrin hypogonadisme/testosteronmangel. Redusert libido, ereksjonssvikt og energiløshet er vanlige symptomer. Testosteronsubstitusjon vurderes. Etter bilateral orkiektomi er livslang testosteronsubstitusjon nødvendig.
 • Fertilitet.Unormale forhold ved sædkvaliteten forkommer hyppig hos pasienter som har testikkelkreft. I tillegg kan kjemoterapi og strålebehandling påvirke fertiliteten og kjønnshormoner i negativ retning. Derfor skal det før behandling tilbys kryopreservering av sæd. Hvis pasienten ønsker kryopreservering, skal dette helst gjøres før orkiektomi, men uansett før kjemoterapi. Resultater fra en stor nasjonal etterkontroll av menn tidligere behandlet for testikkelkreft har vist at fertiliteten blir gradvis dårligere med økende behandlingsintensitet, men selv blant menn som hadde akkumulert høye doser cisplatin (>850 mg) hadde nesten halvparten blitt fedre uten bruk av kryopreservert sæd.
 • Retrograd ejakulasjon. Kan forekomme hos enkelte menn etter gjennomgått RPLND, men andelen er betydelig redusert etter at nervesparende operasjonsteknikk ble introdusert. For menn som ønsker å bli fedre kan behandling med α-sympatomimetiske stoffer (Rinexin® eller Tofranil® [imipramin, uregistrert preparat]) være et alternativ da disse kan reversere den retrograde ejakulasjonen.
 • Nefrototoksisitet - pasienter som har fått cisplatin bør unngå nefrotoksiske medikamenter (for eksempel aminoglykosider) i minimum 3 måneder, kanskje livslangt.
 • Nevrotoksistet - parestesier og nummenhet under fotsåler og i fingertupper etter cisplatin.
 • Ototoksisitet - tinitus og nedsatt hørsel etter cisplatin. Pasienter bør unngå støyskader for å hindre forverring. Detkan bli aktuelt med høreapparat hos enkelte.
 • Sekundær malignitet (særlig i gastrointestinalområdet).

Kontroller hos fastlege

Etter avsluttet oppfølging hos onkolog anbefales regelmessige helsekontroller hos fastlegen hvert 2.-3. år.

Disse kontrollene bør omfatte:

 • Anamnese med henblikk på symptomer på kardiovaskulær sykdom
 • Måling av blodtrykk, høyde/vekt (BMI), midjeomkrets
 • Blodprøver
  • Blodsukker, HbA1c
  • Testosteron, LH, SHBG
  • Fastende lipidstatus (total kolesterol, HDL og LDL-kolesterol, triglyserider)
 • Råd om livsstil med fokus på røyking, kosthold og fysisk aktivitet
 • Medikamentelle tiltak etter retningslinjer som ved forebygging av hjerte-karsykdommer
 • Start av testosteronsubstitusjon ved påvist hypogonadisme, eventuelt i samråd med endokrinolog

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018