Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av testikkelkreft

Målet med en god oppfølging er å oppdage et eventuelt tidlig tilbakefall, overvåke og behandle toksisitet forårsaket av cytostatika og tilby støtte og veiledning når det gjelder emner som for eksempel fertilitet og hormonsvikt. Hyppigheten av kontrollene er avhengig av stadium og behandlingen pasienten har fått. Ved siden av radiologiske undersøkelser og blodprøver, er grundig klinisk undersøkelse av gjenværende testikkel og overfladiske lymfeknutestasjoner viktig.

De fleste residiv ved testikkelkreft kommer i løpet av de første 1–2 år etter primærbehandlingen, men noen få utvikler residiv etter 3–4 år eller senere. Pasienter med non-seminom som har fått cytostatika, kan utvikle langsomtvoksende modne teratoide svulster (teratomer), særlig retroperitonealt. Modne teratomer er ikke påvirkelig av cytostatika eller strålebehandling. Teratomkomponenter ved metastaserende sykdom krever livslang oppfølging på grunn av at voksende teratomer ("Growing teratoma syndrome") kan gi lokale kompresjonsproblemer og at de kan transformeres til maligne tumorer.

Pasienter som har fått fjernet begge testiklene trenger testosteronbehandling gjennom hele livet. Dette blir oftest gjort ved en injeksjon, Nebido® 1000 mg s.c hver 8–12 uke.

Det gjøres spermieanalyse av alle pasienter ett år etter avsluttet behandling.

Kontrollopplegg for testikkelkreft

Seminom (10)

Anbefaling for alle pasienter behandlet for seminom:  

  1. år  2. år   3-4. år  5. år  6-10. år 

Klinisk undersøkelse

Hver 6. måned 

Hver 6. måned 

Hver 12. måned 

Ved 60 måneder 

Ved 72, 96 og 120 måneder

Tumormarkører

Hver 3. måned

Hver 3. måned 

Hver 6. måned 

Hver 12. måned 

Ved 72*, 96* og 120 måneder

Røntgen toraks

Ved 12 måneder 

Ved 24 måneder

Ved 36 måneder

Ved 60 måneder

Ved 10 år 

MR abdomen/bekken 

Hver 6. måned 

Hver 6. måned 

Hver 12. måned

Ved 60 måneder

Ved 72*, 96* og 120 måneder

Testosteron, lipider, blodsukker

Ved 12 måneder

    


Ved 60 måneder 

Ved 10 år 

Blodtrykk

Ved 12 måneder     Ved 60 måneder Ved 10 år 

*Ved primært metastatisk sykdom er det ikke anbefalt MR abdomen/bekken ved 72 og 96 måneder.

Alle seminompasienter observeres i 10 år. Ved avsluttende 10 års kontroll får pasienten skriftlig sluttkontrollinformasjon. Hvis det er begrenset MR kapasitet kan eventuelt CT benyttes, men antall CT undersøkelser bør ikke overstige 10 i kontrollperioden. 

Non-seminom (10)

Oppfølgningsregimet vil variere avhengig av hvilken behandlingsstrategi som velges:

 • Observasjon
 • Adjuvant kjemoterapi
 • Nervesparende retroperitonealt glandeltoilette (RPLND)

Oppfølging ved observasjonsstrategi

Anbefaling non-seminom stadium I, lav risikoprofil:


1. år   2. år  3. år   4-5. år 

Klinisk undersøkelse

Hver 6. måned 

Hver 6. måned 

Hver 6. måned 

Hver 12. måned 

Tumormarkører

Hver 2. måned 

Hver 3.måned 

Hver 6.måned 

Hver 6. måned  

Røntgen toraks

Hver 6. måned 

Hver 6. måned 

Ved 36 måneder 

Ved 60 måneder  

MR abdomen/bekken 

Hver 6. måned 

Hver 6. måned  

Ved 36 måneder  

Ved 60 måneder 

Testosteron, lipider, blodsukker

Ved 12 måneder 

 

 

Ved 60 måneder 

En kan vurdere oppfølgning ved 7 og 10 år for å detektere sene tilbakefall av teratom. Ved avslutningskontrollen (5 eller 10 år) får pasienten skriftlig sluttkontrollinformasjon. Hvis det er begrenset MR kapasitet kan eventuelt CT benyttes, men antall CT undersøkelser bør ikke overstige 10 i kontrollperioden.

Oppfølging etter adjuvant kjemoterapi

Anbefaling non-seminom stadium I, høy risikoprofil:


1. år   2. år   3. år   4-5. år 

Klinisk undersøkelse

Hver 6. måned 

Hver 6. måned  

Hver 6. måned  

Hver 12. måned 

Tumormarkører

Hver 2. måned 

Hver 3.måned 

Hver 6.måned 

Hver 6. måned  

Røntgen toraks

Ved 12 måneder

Ved 24 måneder

Ved 36 måneder 

Ved 60 måneder  

MR abdomen/bekken 

Ved 12 måneder

Ved 24 måneder  

Ved 36 måneder  

Ved 60 måneder 

Testosteron, lipider, blodsukker

Ved 12 måneder 

 


Ved 60 måneder 

Ved avsluttende 10 års kontroll får pasienten skriftlig sluttkontrollinformasjon. Hvis det er begrenset MR kapasitet kan eventuelt CT benyttes. Antall CT undersøkelser bør ikke overstige 10 i kontrollperioden.

Oppfølging etter nervesparende RPLND

Den anbefalte minimumsoppfølning er som for observasjonsstrategi.

Oppfølging av non-seminom stadium Mk+, II – IV samt etter residivbehandling

Anbefaling:


1. år   2. år   3. år   4-5. år  6-10. år

Klinisk undersøkelse

Etter 2, 6 og 12  måneder

Hver 6. måned  

Hver 6. måned  

Hver 12. måned 

Hver 12. måned  

Tumormarkører

Hver 2. måned 

Hver 3.måned 

Hver 3.måned 

Hver 6. måned  

Hver 12. måned   

Røntgen toraks

Hver 6. måned 

Hver 6. måned  

Ved 36 måneder

Hver 12.måned   

Ved 10. år

MR abdomen /bekken 

Hver 6. måned 

Hver 6.måned  

Ved 36 måneder

Hver 12.måned

Ved 10. år* 

Testosteron, lipider, blodsukker

Ved 12 måneder 

  

 

Ved 60 måneder 

Ved 10. år

Blodtrykk

Ved 12. måneder     Ved 60 måneder Ved 10. år

 *Også ved 7 år dersom det var teratom i RPLND

Hvis det er begrenset MR kapasitet kan eventuelt CT benyttes. Antall CT undersøkelser bør ikke overstige 10 i kontrollperioden. Ved avsluttende kontroll får pasienten skriftlig sluttkontrollinformasjon. Pasienter som har fått påvist teratom i primærtumor eller resektat fra RPLND fortsetter med årlige kontroller på ubestemt tid med klinisk undersøkelse og blodprøver (tumormarkører, hormoner, blodlipider, blodsukker) supplert med radiologiske undersøkelser etter individuell vurdering.

Langtidsoppfølging

Kontroller ved onkologisk poliklinikk

Etter behandling for testikkelkreft følges pasienter opp inntil 10 år ved en onkologisk poliklinikk med påvisning av residiv som hovedmålsetning. Undersøkelse av gjenværende testikkel er obligatorisk da tumorutvikling i gjenværende testikkel kan forekomme hos 2-5 % av pasientene. Kartlegging og eventuelt behandling av behandlingsrelaterte seneffekter er også viktig ved disse kontrollene.

Ved den siste kontrollen ved onkologisk poliklinikk får pasienten utlevert et dokument som beskriver hans behandling, samtidig angis eventuelle helserisiki som er typiske for testikkelkreftoverlevere og som kan reduseres med preventive tiltak. Helsekontrollene og nødvendige tiltak overlates til pasientens fastlege. Målsetningen med helsekontrollene hos fastlegen er å forebygge, diagnostisere og behandle seneffekter relatert til testikkelkreftbehandling.

De vanligste seneffekter er:

 • Kardiovaskulær  sykdom. Behandling med cisplatinbasert kjemoterapi øker risiko for kardiovaskulær sykdom
 • Hypogonadisme. Inntil 15-20% opplever endokrin hypogonadisme/testosteronmangel. Redusert libido, ereksjonssvikt og energiløshed er vanlige symptomer. Testosteronsubstitusjon vurderes ved uttalte symptomer. Etter bilateral orkiektomi og ved lave testosteronnivåer etter behandling av CIS (Carcinoma in situ), er livslang testosteronsubstitusjon nødvendig.
 • Fertilitet.Unormale forhold ved sædkvaliteten forkommer hyppig hos pasienter som har testikkelkreft. I tillegg kan kjemoterapi og strålebehandling påvirke fertiliteten og kjønnshormoner i negativ retning.  Derfor skal det før behandling tas prøver for å vurdere kjønnshormoner (testosteron, LH, FSH og SHBG) og sædanalyse. Kryopreservering av sæd skal tilbys. Hvis pasienten ønsker kryopreservering, skal dette helst gjøres før orkiektomi, men uansett før kjemoterapi. Resultater fra en stor nasjonal etterkontroll av menn tidligere behandlet for testikkelkreft har vist at fertiliteten blir gradvis dårligere med økende behandlingsintensitet, men selv blant menn som hadde akkumulert høye doser cisplatin (>850 mg) hadde nesten halvparten blitt fedre uten bruk av kryopreservert sæd.
 • Seksualitet. Pasienter, behandlet for testikkelkreft, har rapportert nedsatt lyst og økt erektil dysfunksjon.
 • Retrograd ejakulasjon. Kan forekomme hos enkelte menn etter gjennomgått RPLND, men andelen er betydelig redusert etter at nervesparende operasjonsteknikk ble introdusert. For menn som ønsker å bli fedre kan behandling med α-sympatomimetiske stoffer (Rinexin® eller Tofranil® [imipramin, uregistrert preparat]) være et alternativ da disse kan reversere den retrograde ejakulasjonen.
 • Nefrototoksisitet
 • Nevrotoksistet
 • Ototoksisitet
 • Lungetoksisitet
 • Sekundær malignitet (særlig i gastrointestinalområdet)

Kontroller hos fastlege

2-3 år etter avsluttet oppfølging hos onkolog anbefales regelmessige helsekontroller hos fastlegen. Deretter anbefales kontroll hvert 2-3 år, oftere hos pasienter med patologiske funn.

Disse kontrollene bør omfatte:

 • Anamnese med henblikk på symptomer på kardiovaskulær sykdom
 • Måling av blodtrykk, høyde/vekt (BMI), midjeomkrets
 • Blodprøver
  • Blodsukker
  • Testosteron
  • Fastende lipidstatus (total kolesterol, HDL og LDL-kolesterol, triglyserider)
  • LDH
 • Råd om livsstil med fokus på røyk, kosthold og fysisk aktivitet
 • Medikamentelle tiltak etter retningslinjer som ved forebygging av hjerte-karsykdommer
 • Start av testosteronsubstitusjon ved påvist hypogonadisme, eventuelt i samråd med endokrinolog

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018