oncolex logo
Utskriftsdato (26.9.2020)

Behandling av testikkelkreft

Ved behandling av testikkelkreft benyttes kirurgi, kjemoterapi og til dels strålebehandling. Behandlingen forutsetter et tett samarbeid mellom onkolog, urolog, patolog og radiolog. Valget av behandling avhenger av om diagnosen er seminom eller non-seminom, hvilket stadium sykdommen er i og hvor utbredt den er. I tillegg er nivået på tumormarkørene AFP og hCG i blodet av betydning for terapivalget og behandlingsrespons.

Alle pasienter som har testikkelkreft får utført en orkiektomi før annen behandling settes i gang, med mindre pasienten har livstruende metastasering. Ved massiv metastasering skal det vurderes oppstart av kjemoterapi før orkiektomi.

Etter orkiektomi kan det være aktuelt med supplerende behandling i form av kjemo- eller stråleterapi. Ved lokalisert residiv eller ved få regionale metastaser, kan også supplerende kirurgi eller strålebehandling vært et alternativ. Pasienter med non-seminom og glandelmetastaser retroperitonealt, som gjenstår etter kjemoterapi, gjennomgår rutinemessig retroperitonealt glandeltoalett 4–6 uker etter avsluttet kjemoterapi.

Ved seminom og non-seminom stadium I med lav risikoprofil er det ingen behandling etter orkiektomi, kun hyppige kontroller.