Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av testikkelkreft

Før oppstart av kjemoterapi skal det gjøres nyrefunksjonsprøve (GFR) og EKG. Cisplatin, etoposid, bleomycin og ifosfamid er i dag de cytostatika som anses som mest effektive ved behandlingen av maligne germinalcelletumorer.

Dersom det påvises sikre metastaser, er primærbehandlingen nesten alltid cytostatika med kombinasjonskurer basert på cisplatin, etoposid og bleomycin. Avhengig av sykdomsutbredelse gis 3–4 kurer. Akkumulert bleomycindose skal ikke overstige 360 000 IE på grunn av økt risiko for lungeskader.

Nylig er 1 karboplatinkur innført som adjuvant behandling ved seminom stadium I med høy risikoprofil. Ved seminom kan man utelukke bleomycin ved stadium III og heller gi 4 EP kurer, noe som tilsvarer 3 BEP kurer. Ved residiv velges i første rekke TIP-kurer, men noen internasjonalt etablert standard annenlinjebehandling finnes ikke. Alternativt kan man velge paklitaxel-gemcitabin, eventuelt i kombinasjon med cisplatin eller oxaliplatin. Andre varianter er EMA-CO (særlig aktuell ved koriokarsinom), VIP, VeIP og OI.

Ved residiv i løpet av de 2 første årene benyttes høydosebehandling med stamcellestøtte (11).

Effekt av behandling overvåkes nøye med løpende analyser av hCG, AFP og LD, samt aktuelle radiologiske og kliniske utredninger.

Behandlingsplan for seminom 

  • Flytskjema seminom

Behandlingsplan for non-seminom

  • Flytskjema non-seminom 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018