Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av testikkelkreft

Dersom det påvises sikre metastaser, er primærbehandlingen nesten alltid cytostatika med kombinasjonskurer basert på cisplatin, etoposid og bleomycin (BEP). Avhengig av sykdomsutbredelse og nivå av tumormarkører, gis 3–4 kurer. Akkumulert bleomycindose skal ikke overstige 300 000 IE på grunn av økt risiko for lungeskader.

Én BEP- kur tilbys som adjuvant behandling ved non-seminom klinisk stadium I med høy risikoprofil. Én karboplatinkur tilbys som adjuvant behandling ved seminom klinisk stadium I med høy risikoprofil. Hvis man vil unngå bleomycin ved metastatisk seminom i god prognosegruppe, er 4 EP-kurer (etoposid/cisplatin) et alternativ. For øvrig ved metastatisk testikkelkreft, kan man unngå bleomycin ved å gi PEI kurer (etoposid, cisplatin, ifosfamid). Ved residiv velges i første rekke TIP-kurer (paklitaksel, cisplatin, ifosfamid). Ved koriokarsinom kan EMA-CO kurer  (etoposid, daktinomycin, metotreksat, cyklofosfamid, vinkristin) vurderes.

Høydosebehandling med stamcellestøtte vurderes ved non-seminom i intermediær eller dårlig prognosegruppe med utilfredsstillende fall i tumormarkører, samt ved residiv etter behandling for metastatisk testikkelkreft.

Før oppstart av kjemoterapi skal det gjøres nyrefunksjonsprøve (kreatinin og eventuelt NM-GFR). Effekt av behandling overvåkes nøye med løpende analyser av hCG, AFP og LD, samt aktuelle radiologiske og kliniske utredninger.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020