Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av testikkelkreft

Før oppstart av kjemoterapi skal det gjøres nyrefunksjonsprøve. Cisplatin, etoposid, bleomycin og ifosfamid er i dag de cytostatika som anses som mest effektive ved behandlingen av maligne germinalcelletumorer.

Dersom det påvises sikre metastaser, er primærbehandlingen nesten alltid cytostatika med kombinasjonskurer basert på cisplatin, etoposid og bleomycin. Avhengig av sykdomsutbredelse og nivå av tumormarkører, gis 3–4 kurer. Akkumulert bleomycindose skal ikke overstige 300 000 IE på grunn av økt risiko for lungeskader.

Én karboplatinkur tilbys som adjuvant behandling ved seminom stadium I med høy risikoprofil. Hvis man vil unngå bleomycin ved metastatisk seminom i god prognosegruppe, er 4 EP kurer et alternativ. For øvrig ved metastatisk testikkelkreft, kan man unngå bleomycin ved å gi PEI kurer. Ved residiv velges i første rekke TIP-kurer. Ved koriokarsinom kan EMA-CO vurderes.

Høydosebehandling med stamcellestøtte vurderes ved non-seminom i intermediær eller dårlig prognosegruppe med utilfredsstillende fall i tumormarkører, samt ved residiv etter behandling for metastatisk testikkelkreft.

Effekt av behandling overvåkes nøye med løpende analyser av hCG, AFP og LD, samt aktuelle radiologiske og kliniske utredninger.

Behandlingsplan for seminom 

  • Flytskjema seminom

Behandlingsplan for non-seminom

  • Flytskjema non-seminom 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018