Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av testikkelkreft

Ved behandling av testikkelkreft benyttes kirurgi, kjemoterapi og til dels strålebehandling. Behandlingen forutsetter et tett samarbeid mellom onkolog, urolog, patolog og radiolog. Valget av behandling avhenger av om diagnosen er seminom eller non-seminom, hvilket stadium sykdommen er i og hvor utbredt den er. I tillegg er nivået på tumormarkørene AFP og hCG i blodet av betydning for terapivalget og behandlingsrespons.

Alle pasienter som har testikkelkreft får utført en orkiektomi før annen behandling settes i gang, med mindre pasienten har livstruende metastasering. Ved massiv metastasering skal det vurderes oppstart av kjemoterapi før orkiektomi.

Etter orkiektomi kan det være aktuelt med supplerende behandling i form av kjemo- eller stråleterapi. Ved lokalisert residiv eller ved få regionale metastaser, kan også supplerende kirurgi eller strålebehandling vært et alternativ. Pasienter med non-seminom og glandelmetastaser retroperitonealt, som gjenstår etter kjemoterapi, gjennomgår rutinemessig retroperitonealt glandeltoalett etter avsluttet kjemoterapi.

Ved seminom og non-seminom klinisk stadium I med lav risikoprofil gis vanligvis ingen behandling etter orkiektomi, kun hyppige kontroller.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020