Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for testikkelkreft

Cirka 98 % av alle norske pasienter med testikkelkreft blir helbredet og Norge har, sammen med Sverige, de beste overlevelsesresultatene i Europa (2).

Prognosen er avhengig av histologi, sykdomsutbredelse, lokalisering av metastaser, tumorstørrelse og nivå av tumormarkører. Pasienter med ekstragonadalt non-seminiom med mediastinal lokalisajon faller i en dårlig prognosegruppe. Residiv etter tidligere cytostatikabehandling har generelt dårlig prognose. Cirka 25 % av pasientene lever i 5 år (2). 

5 % av pasientene med testikkelkreft får i sin levetid ny kreft i kontralaterale testikkel (4).

Seminom

Alle pasienter med metastaserende seminom har enten god eller intermediær prognose. Seminom har i god prognosegruppe en 5-års overlevelse på  86 %, mens i intermediær prognosegruppe har 72 % 5-års overlevelse (7).

Non-seminom

Non-seminom i god prognosegruppe har 5 års overlevelse på 92 %. I intermediær prognosegruppe er 5-års overlevelse på 80 %, og i gruppen med dårlig prognose har non-seminom en 5-års overlevelse på 48 % (8).

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med testikkelkreft, i prosent etter stadium og diagnoseperiode 1976–2015.

Kilde: Kreftregisteret.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018