Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Testikkelkreft

Testikkelkreft har med moderne behandling en meget god prognose.

Størstedelen av maligne tumorer i testikkelen er germinalcelletumorer. Omkring 95 % av alle germinalcelletumorene har sitt utspring i testikkelen.

Testikulære germinalcelletumorer deles inn i to hovedtyper:

  • Seminom
  • Non-seminom (ofte en blanding av to eller flere celletyper)
    • Embryonalt karsinom
    • Plommesekktumor
    • Koriokarsinom
    • Teratom

De to hovedtypene forekommer omtrent like hyppig. De har forskjellig aggressivitet og reagerer ulikt på behandling. Seminom opptrer noe senere i livet (median alder cirka 35 år) enn non-seminom (median alder cirka 28-29 år).

Blandingstumorer, med seminomkomponent, klassifiseres som non-seminom.

5 % av alle geminalcelletumorene forekommer utenfor gonadene, da særlig retroperitonalt og i mediastinum. Ekstragonadale germinalcelletumorer kan være assosiert med en okkult testiscancer. Mediastinale ekstragonadale tumorer er oftest modne teratomer.

Cirka 2–4 % av alle testikkelkrefttumorer utvikles fra andre celletyper i testikkelen, først og fremst fra hormonproduserende celler (leydigceller), eller kjønnsstreng-/støtteceller (for eksempel sertoliceller).

Tumorer i testikkelen hos barn (før puberteten) har et helt annet forløp enn hos voksne, postpubertale menn. Testikkelkreft hos barn behandles derfor ikke i detalj her.

Forekomst

Det ble i 2018 registrert 316 tilfeller av testikkelkreft i Norge (1). Germinalcelletumor er den mest vanlige solide tumoren hos menn mellom 15 og 35 år. Forekomsten av testikkelkreft varierer i forhold til geografiske områder og etnisitet. Forekomsten er høyest i Danmark, Norge, Tyskland og Sveits. Lavest forekomst ses i Afrika og Asia (3).

 

Aldersspesifikk forekomst av testikkelkreft, 2014–2018. 

Kilde: Kreftregisteret.

 

 

Forekomst av testikkelkreft, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020