Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av kreft i spiserør

Diagnostikk er avgjørende for å vurdere om det foreligger kreft og vurdere lokal og generell utbredelse. Det anbefales at utredning og behandling diskuteres i tverrfaglig team bestående av radiolog, kirurg, onkolog og patolog.  

Mesteparten av spiserøret er ikke tilgjengelig for inspeksjon. I svært sjeldne tilfeller kan tumor palperes nederst på halsen. Oftere kan det dreie seg om palpable lymfeknutemetastaser på halsen, men dette er også sjeldent.

Det finnes ingen god serologisk markør. Blodprøver kan påvise anemi og nedsatt ernæringstilstand eller leverfunksjonsforstyrrelser. Fortsatt er en relativ stor andel av pasientene i katabol fase på diagnosetidspunktet, noe som fremgår av albuminverdien.

Sykehus med større behandlingsvolum kan oftere påvise metastatisk sykdom, og dermed unngå unødvendig kirurgi.

Skopi

Diagnosen stilles med skopi og biopsi. Hvis det på forhånd foreligger øsofagitt med fibrose kan det være nødvendig med gjentatte biopsier. Øsofagoskopi gir i de aller fleste situasjoner betydelig bedre og sikrere informasjon enn det som kan oppnås med røntgenundersøkelser, samt vevsprøver til patologisk undersøkelse.

Ultralyd øsofagus

Ultralyd øsofagus ved hjelp av endoskop er best egnet for å vurdere utbredelsen i veggen av øsofagus. Dette kan eventuelt kombineres med transøsofageal nålepunksjon av suspekte lymfeknuter i mediastinum. Dersom det er uttalt stenose slik at skopet ikke kommer gjennom, kan man bruke en tynn ultralydsonde som føres gjennom biopsikanalen på skopet og gjennom stenosen. Dette gir imidlertid noe dårligere bilde.

Radiologisk utredning

  • CT thorax er best for å vurdere videre utbredning i mediastinum, hals, lunger og lever. Det er vist en høyere frekvens av inoperabilitetskriterier når dette utføres på spesialavdelinger.
  • Røntgen øsofagus med kontrast kan være indisert for å vurdere lengden av en stenose, men ikke for å stille diagnosen.
  • Undersøkelser tyder på at PET kan påvise lymfeknutespredning bedre enn andre teknikker, og metoden bør sansynligvis inngå i den preoperative utredningen av øsofaguscancer. 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018