oncolex logo
Utskriftsdato (7.6.2020)

Behandling av kreft i spiserør

Behandling er avhengig av stadium, pasientens allmenntilstand og eventuelle tilleggslidelser. Behandlingsmessig skilles det ikke mellom plateepitelkarsinom og adenokarsinom. 

Bare 20–25 % av alle pasienter med spiserørskreft er aktuelle for radikal kirurgi. Ved de aller minste svulstene og ved Barretts øsofagus kan fotodynamisk behandling (PDT) være aktuelt.

For cirka 20–25 % av alle pasienter med inoperable lokaliserte svulster kan kurativ onkologisk behandling (kjemo-/stråleterapi) være aktuelt.

Det kreves:

  • god hjerte- og lungefunksjon for å gjennomgå radikal kirurgi
  • god nyrefunksjon for å gjennomgå radikal onkologisk behandling

Cytostatika og stråleterapi brukes også hver for seg i palliativ behandling. Palliasjon retter seg mot smerter og svelgfunksjon. Adekvat ernæring under behandling er spesielt viktig for denne pasientgruppen.