Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved kreft i spiserør

Selv om kirurgi ofte blir ansett som eneste kurative behandling, er det publisert gode resultater med strålebehandling i kombinasjon med cytostatika (1). I dag er det standard behandling ved lokalisert inoperabel sykdom.

Dersom pasienten har nedsatt allmenntilstand og/eller for lave blodverdier tilbys kun strålebehandling. Behandlingen gis hyperfraksjonert i høye doser, med kurativ hensikt. Biologisk baserer dette seg på plateepitelcancercellers høye proliferasjonsrate (Tpot). Behandlingen toleres godt. Ulempen er at mikroskopisk spredt sykdom ikke blir behandlet. Det anses for toksisk å kombinere denne strålebehandlingen med cytostatika.

Palliativ strålebehandling

Hensikten er å holde spiserøret åpent og pasientens svelgeevne ved like resten av pasientens levetid, eller så lenge som mulig.

Behandlingen gis enten som ekstern eller endocavitær strålebehandling.

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018