Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av kreft i spiserør

Kurativ onkologisk behandling (kjemo- og stråleterapi) gis til pasienter med lokalisert, inoperabel sykdom. Kjemoterapi, i form av CiFu kurer gis før oppstart av strålebehandling, samt under og i etterkant av strålebehandlingen.

Skandinavisk øsofagusgruppe har en randomisert studie gående med preoperativ oxaliplatin-FU med eller uten preopertiv 40 Gy strålebehandling.

Palliativ kjemoterapi

Palliativ kjemoterapi er aktuelt ved utbredt sykdom. Forventet gjenstående levetid er ofte kort, og pasientens allmenntilstand svekket. Bivirkningene bør ikke være for store, og CiFu kurer er derfor sjelden aktuelt. Kombinasjon av docetaxel (Taxotere®) og capecitabin (Xeloda®), som brukes i en fase ll studie, er et godt alternativ for pasienter med WHO funksjonsgrad 0–2.

 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018