Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved kreft i spiserør

Kirurgisk behandling gjøres vanligvis med kurativ intensjon. Behandlingen er forbundet med kardiopulmonale komplikasjoner, og med større risiko for anastomoselekkasje enn ved tarmkirurgi. Dårlig allmenntilstand vil derfor oftere regnes som et inoperabilitetskriterie enn ved annen tarmkirurgi.

Nyere undersøkelser tyder på at bruk av thorakoskopi for å fjerne den thorakale del av spiserøret kan redusere frekvensen av kardiopulmonale komplikasjoner. Dette har ikke vært benyttet ved Radiumhospitalet, og vil ikke bli nærmere omtalt her.

Endoskopisk behandling med slyngereseksjon er et alternativ til kirurgi ved grov dysplasi, og i enkelte tilfeller ved tumorstadium T1 uten lymfeknutemetastaser. Endoskopisk behandling har fordel av lav morbiditet og mortalitet samt bevart fordøyelsesfunksjon. Cirka  50 % av disse pasientene har imidlertid ikke korrekt preoperativ stadieinndeling med funn av invasiv tumor i resektatet, og i behandlingssentra hvor en sjelden ser slike tumorformer vil kirurgisk behandling være det sikreste.

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020