Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for kreft i spiserør

Prognosen er avhengig av svulstens stadium og respons på behandling. Det oppnås betydelig bedre resultater ved behandling i Japan enn det gjør i Vesten, og det er mulig at biologiske forskjeller ligger til grunn for dette. Gjennomsnittlig overlevelse for hele gruppen er cirka 6 måneder etter diagnosetidspunkt. I Norge er 5-års overlevelse 7 %.

For pasienter som gjennomgår kurativ behandling er 5-års overlevelse i Vesten 10–25 %, mot 40–60 % i Japan. I Japan er det også signifikant bedre overlevelse hos dem som får utført lymfeknutefjernelse både i abdomen, thorax og på halsen. Ved radikal strålebehandling er 5-års overlevelse 17 % men generelt  sett er det ikke ønskelig å gi denne behandlingsmodaliteten alene. Dersom det foreligger N2-stadium er prognosen som ved fjernmetastaser. I Vesten ses en viss bedring ved forsøk med kjemoterapi, men dette er ikke tilsvarende i Japan.

Den palliative behandlingen med bruk av kombinert intern/ekstern bestråling og stenter er blitt betydelig bedre, noe som medfører at pasienten kan få i seg næring uten behov for lange sykehusinnleggelser.   

Cirka 20 % av de pasientene som er operert for kreft i midtre del av spiserøret er i live 3 år etter operasjonen, mens omkring 30 % av dem som ble operert for kreft i nedre del av spiserøret er i live etter den samme perioden.  

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med kreft i spiserør i prosent etter diagnoseperiode 1976–2015.

Kilde: Kreftregisteret.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018