Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Thyroglobulin som tumormarkør ved kreft i skjoldbruskkjertelen

Thyroglobulin (Tg) er et glykoprotein som dannes i normale follikulære thyroideaceller, og papillære og follikulære thyroideakarsinomer beholder denne evnen. Thyroglobulin brukes som markør for persisterende sykdom og residiv etter thyroidektomi.

Thyroglobulinnivået målt i serum (s-Tg) skal være under nedre måleverdi når alt thyroidea- og tumorvev er borte.

Thyroglobulin kan ikke brukes som tumormarkør ved utredning av knute i thyroidea fordi konsentrasjonen i blodet varierer med mengde thyroideavev, grad av TSH-stimulering, patologiske forandringer som thyroiditt, benigne og maligne neoplasier. 

Thyroglobulinproduksjonen stimuleres av TSH, og s-Tg måles derfor i visse sammenhenger under eksogen eller endogen TSH-stimulering for å gjøre testen mer sensitiv.

s-Tg har vist seg å være mer sensitiv en helkroppsscintigrafi for påvisning av residiv, persisterende sykdom og eventuell progresjon av persisterende skjoldbruskkjertelkreft.

Ved tolkning av prøvene må man ta hensyn til:

  • hvilken primærbehandling pasienten har gjennomgått
  • TSH-nivået ved prøvetakningen
  • utvikling av s-Tg nivået over tid
  • hvorvidt pasienten har thyroglobulinantistoff (TgAb)

Mellom 10 - 25 % av befolkningen har autoantistoff mot Tg (TgAb), den høyeste forekomsten ses hos pasienter med kreft i skjoldbruskkjertelen. TgAb kan interferere i målemetodene for Tg. Hos TgAb-positive pasienter, vil TgAb kunne gi for lave Tg-verdier av begrenset nytte. Ikke-målbare Tg-verdier kan ikke tillegges vekt. Pasienter med positive TgAb må i tillegg følges med ultralyd av hals og eventuelt helkroppsscintigrafi.

Hos pasienter som har sikkert forhøyet Tg på thyroxinsuppresjon er det ikke nødvendig å gjøre stimulert Tg måling før videre undersøkelser.

Stimulert Tg-måling

Eksogent rekombinant humant TSH (rhTSH), eventuelt endogent TSH (hypothyreot fase), øker sensitiviteten av Tg-målingene.

Pasienter med ikke-målbar Tg eller med lave Tg-verdier (< 1 µg/l hos total eller nærtotal thyroidektomerte) på thyroxinbehandling, er det aktuelt å gjøre endogent eller eksogent TSH-stimulert Tg-måling.

rhTSH (Thyrogen ®)-stimulert Tg-måling
Dag 1 Blodprøve før måling av Tg, Tg Ab, TSH og FT4 tas før injeksjon av rhTSH
Dag 1 Første injeksjon 0,9 mg rh TSH im
Dag 2 Andre injeksjon 0,9 mg rhTSH
Dag 3 Blodprøve for måling av Tg, TgAb og TSH
Dag 5 (72 timer) etter siste injeksjon rhTSH tas blodprøve for måling av Tg,TgAb og TSH

Vurdering av Tg-verdier

  • Målbar Tg hos total thyroidektomerte pasienter som har fått ablasjonsdose 131I  tyder på restsykdom eller metastaser.
  • Tg-verdi må vurderes mot kjent mengde restvev og grad av stimulering.
  • Økning i Tg-verdier hos pasienter på thyroxin suppresjonsbehandling er tegn på restsykdom og/eller metastaser, og pasienten må undersøkes nærmere.

TgAb som egen prognostisk faktor

TgAb som prognostisk faktor oppfyller ikke kravet til å være tumormarkør.

Kan gi indikasjon for restvev/residiv/metastaser, dersom vedvarende positiv TgAb eller hvis TgAb-negativ pasient blir positiv.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018