Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Thyroglobulin som tumormarkør ved kreft i skjoldbruskkjertelen

Thyroglobulin (Tg) er et glykoprotein som dannes i normale follikulære thyroideaceller, og papillære og follikulære thyroideakarsinomer beholder denne evnen. Thyroglobulin brukes som markør for persisterende sykdom og residiv etter thyroidektomi.

Thyroglobulinnivået målt i serum (s-Tg) skal være under nedre måleverdi når alt thyroidea- og tumorvev er borte.

Thyroglobulin kan ikke brukes som tumormarkør ved utredning av knute i thyroidea fordi konsentrasjonen i blodet varierer med mengde thyroideavev, grad av TSH-stimulering, patologiske forandringer som thyroiditt, benigne og maligne neoplasier.

På grunn av noe metodevariasjoner, bør Tg måles ved samme laboratorium ved oppfølging.

Thyroglobulinproduksjonen stimuleres av TSH, og s-Tg måles derfor i visse sammenhenger under eksogen eller endogen TSH-stimulering for å gjøre testen mer sensitiv.

s-Tg har vist seg å være mer sensitiv en helkroppsscintigrafi for påvisning av residiv, persisterende sykdom og eventuell progresjon av persisterende skjoldbruskkjertelkreft.

Ved tolkning av prøvene må man ta hensyn til:
 • hvilken primærbehandling pasienten har gjennomgått
 • TSH-nivået ved prøvetakningen
 • utvikling av s-Tg nivået over tid
 • hvorvidt pasienten har thyroglobulinantistoff (TgAb)

Mellom 10 - 25 % av befolkningen har autoantistoff mot Tg (TgAb), den høyeste forekomsten ses hos pasienter med kreft i skjoldbruskkjertelen. TgAb kan interferere i målemetodene for Tg. Hos pasienter med TgAb- kan  TgAb hos noen gi for lave Tg-verdier.  Ikke-målbare Tg-verdier kan derfor hos TgAb positive pasienter  ikke tillegges vekt. Pasienter med positive TgAb må i tillegg følges med ultralyd av hals og eventuelt helkroppsscintigrafi.

Hos pasienter som har målbar Tg på thyroxinsuppresjon er det ikke nødvendig å gjøre stimulert Tg måling før videre undersøkelser.

Stimulert Tg-måling

Eksogent rekombinant humant TSH (rhTSH), evt. endogent TSH (hypothyreot fase), øker sensiti¬viteten av Tg-målingene. Mer sensitive målemetoder for s-Tg har redusert behovet for stimula¬sjonstester (både med endogen stimulering (hypothyreot fase) og med rhTSH). Rutinemessig stimulering 10–12 måneder etter avsluttet primærbehandling hos alle kan ikke lenger anbefales.

Stimulert s-Tg måling bidrar ikke noe til behandlingskonseptet og er derfor IKKE anbefalt hos:
 • Pasienter med kjent restsykdom eller residiv
 • Pasienter uten påvist restsykdom eller residiv (basert på negativ postterapiscan og ultralyd) men sikkert forhøyet s-Tg (>1 ug/L) på L-thyroksin suppresjon
 • Pasienter med Tg-antistoff (stimulering vil ikke endre usikkerheten i s-Tg målingene)

Hos pasienter uten påvist restsykdom eller residiv (basert på negativ postterapiscan og ultralyd) og ikke målbar s-Tg eller med lave s-Tg-verdier (<1 μg/l hos total eller nær total thyroidektomerte) på L thyroksinbehandling men med høyere risiko til å utvikle residiv, kan det være aktuelt å gjøre endogent eller eksogent TSH stimulert s-Tg-måling, siden påvist signifikant s-Tg-stigning kan ha prognostisk og terapeutisk betydning.

Det anbefales stimulert s-Tg-måling 10–12 måneder etter primærbehandling (kirurgi og radiojodbehandling) hos følgende pasientgrupper:
 • Pasienter med PTC pT3–4
 • Pasienter med grov-invasiv FTC
 • Pasienter med lymfeknutemetastaser
Stimulert s-Tg-måling 10–12 måneder etter primærbehandling (kirurgi og radiojodbehandling) anses som unødvendig hos følgende pasientgrupper:
 • Pasienter i risikogruppe A
 • Pasienter med PTC T1b-2N0 (inntil 2 intranodale lymfeknutemetastaser aksepteres)
 • Pasienter med minimal-invasiv FTC som ikke tilhører gruppe A
   
rhTSH (Thyrogen ®)-stimulert Tg-måling
Dag 1 Blodprøve før måling av Tg, Tg Ab, TSH og FT4 tas før injeksjon av rhTSH
Dag 1 Første injeksjon 0,9 mg rh TSH im
Dag 2 Andre injeksjon 0,9 mg rhTSH
Dag 3 Blodprøve for måling av Tg, TgAb og TSH
Dag 5 (72 timer) etter siste injeksjon rhTSH tas blodprøve for måling av Tg,TgAb og TSH

Vurdering av Tg-verdier

 • Målbar Tg hos total thyroidektomerte pasienter som har fått ablasjonsdose 131I  tyder på restsykdom eller metastaser evt gjenværende normalt thyreoideavev.
 • Tg-verdi må vurderes mot kjent mengde restvev og grad av stimulering.
 • Økning i Tg-verdier hos pasienter på thyroxin suppresjonsbehandling er tegn på restsykdom og/eller metastaser, og pasienten må undersøkes nærmere.

TgAb som egen prognostisk faktor

TgAb som prognostisk faktor oppfyller ikke kravet til å være tumormarkør.

Kan gi indikasjon for restvev/residiv/metastaser, dersom vedvarende positiv TgAb eller hvis TgAb-negativ pasient blir positiv.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020