Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk ved kreft i skjoldbruskkjertel

Primærutredning

 • Grundig familieanamnese
 • Klinisk undersøkelse med inspeksjon og palpasjon av skjoldbruskkjertelen og halsen.
 • Tegn på hyper- /hypothyrose registreres.
 • Blodprøver som tas:
  • thyroideafunksjonstester, som thyroxin stimulerende hormon (TSH) og fritt T4,
  • anti-TPO (thyroidea autoantistoff - positiv ved autoimmun thyroiditt)
  • s-kalsium og s-albumin

Ved mistanke om malignitet skal pasienten utredes videre hos spesialist.

Ultralydundersøkelse, annen bildediagnostikk eller scintigrafi vil forsinke og fordyre utredningen av mulig kreft i skjoldbruskkjertelen, og skal bare gjøres i samråd med spesialist.

Utredning hos spesialist

Pasient med normale thyroideafunksjonsprøver og solitær knute, suspekt knute i knutestruma eller endring i kjent knutestruma skal henvises til spesialist.

Det gjøres trippeldiagnostikk som består av: 

 • klinisk undersøkelse
 • bildediagnostikk - ultralydundersøkelse
 • cytologisk biopsi - histologisk nålecytologi

Klinisk undersøkelse

 • Anamnese og klinisk undersøkelse
 • Eventuelt undersøkelse av stemmebåndene

Bildediagnostikk

 • Ultralydundersøkelse av skjoldbruskkjertelen og halsen med status av lymfeknuter.

I noen få tilfeller kan det være aktuelt å utføre MR eller CT ved:

 • store strumaer hvor begrensningene ikke kan vurderes godt nok klinisk eller ved ultralyd.
 • fikserte svulster
 • mistanke om utbredt sykdom

Thyroidascintigrafi er bare aktuelt å gjøre hos pasienter med lav/supprimert TSH, og ved mistanke om autonomt adenom.

Det bør gå 2 måneder fra jodholdig kontrast er gitt til undersøkelse eller behandling med radioaktivt jod (131I). Derfor bør bruk av jodholdige kontrastmidler ved CT unngås før eventuelt radioaktivt jod undersøkelse eller behandling.

Biopsi - finnålscytologi

Det skal ikke foretas åpen biopsi av primærtumor eller metastasesuspekte lymfeknuter ved mistanke om kreft i skjoldbruskkjertelen. Vanligvis er cytologisk eller histologisk nålebiopsi tilstrekkelig.

Ved begrunnet mistanke om lymfom eller udifferensiert thyroideakarsinom kan åpen biopsi være aktuelt hvis man ikke kommer i mål med grovnålsbiopsi.

Eventuelt videre utredning.

Måling av calcitonin rutinemessig hos pasienter med knute i skjoldbruskkjertelen er omdiskutert, men bør gjøres preoperativt hos de som skal opereres eller hvor det er klinisk mistanke om medullært thyroideakarsinom.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019