Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av kreft i skjoldbruskkjertel

Kreft i skjoldbruskkjertelen behandles med:

  • kirurgi
  • medikamentell suppresjon av thyroidea
  • radioaktivt jod 
  • ekstern strålebehandling.

Hos 75-80% av pasientene vil den kirurgiske behandlingen anses som kurativ. Adjuvant behandling med radioaktivt jod gis til flertallet av pasientene for å fjerne normalt restvev og eventuelt mikrometastaser.

Ved lokalt avansert sykdom tilstrebes fjerning av all identifiserbart tumorvev selv om dette involverer recurrensnerver, larynxskjelettet, trachea og øsofagus. Funksjonssvikt og morbiditet som følge av kirurgi, må vurderes individuelt og relatert til  andre behandlingsmuligheter. Lokalt avansert kreft i skjoldbruskkjertelen bør behandles på regionsnivå.

Ved udifferensiert (anaplastisk) karsinom uten fjernmetastaser kan det være aktuelt å gi kombinasjon av ekstern strålebehandling og kjemoterapi før kirurgi.

Medullært thyroideakarsinom behandles med total thyroidektomi med lymfeknutetoalett.

Radioaktivt jod er en del av primærbehandlingen ved differensiert thyroideakarsinom. Jodscintigrafi kan vise opptak nær midtlinjen i thyroidearegionen, noe som antas å være mikrorest(er) av thyroideavev. I slike tilfeller gis en ablasjonsdose radioaktivt jod for å destruere det gjenværende thyroideavevet. Når vevet er borte, er grunnlaget det beste for å bruke s-thyroglobulin som biokjemisk markør for residiv. 

Det er kliniske og eksprementelle holdepunkter for at TSH suppresjon hemmer utvikling av residiv og metastaser av differensiert follikkelcelle deriverte karsinomer (FTC og PTC).

Ved avansert sykdom er behandlingen palliativ strålebehandling og eventuelt palliativ kirurgi.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018