Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av kreft i skjoldbruskkjertel

Kreft i skjoldbruskkjertelen behandles med:

  • kirurgi
  • medikamentell suppresjon av TSH
  • radioaktivt jod
  • ekstern strålebehandling
  • tyrosinkinasehemmere
  • tradisjonelle cytostatika
  • benresepsjonshemmere

Hos 75-80% av pasientene vil den kirurgiske behandlingen anses som kurativ. Adjuvant behandling med radioaktivt jod gis til et utvalg av pasientene utfra en risikovurdering for å fjerne normalt restvev og behandle eventuelle mikrometastaser.

Ved lokal avansert sykdom tilstrebes fjerning av all identifiserbart tumorvev selv om dette involverer recurrensnerver, larynxskjelettet, trachea og øsofagus. Funksjonssvikt og morbiditet som følge av kirurgi, må vurderes individuelt og relatert til  andre behandlingsmuligheter. Lokalt avansert kreft i skjoldbruskkjertelen bør behandles på regionsnivå.

Ved udifferensiert (anaplastisk) karsinom uten fjernmetastaser er det aktuelt med primær radikal kirurgi etterfulgt av kjemoterapi dersom tumor vurderes resektabel. Alternativt vurderes primær kjemoradioterapi etterfulgt av kirurgi. 

Medullært thyroideakarsinom behandles med total thyroidektomi med lymfeknutetoalett.

Radioaktivt jod er en del av primærbehandlingen ved differensiert thyroideakarsinom, og benyttes hos et utvalg av pasientene etter en vurdering av risiko for residiv.

Det er kliniske og eksprementelle holdepunkter for at TSH suppresjon hemmer utvikling av residiv og metastaser av differensiert follikkelcelle deriverte karsinomer (FTC og PTC).

Avansert fjernmetastatisk sykdom behandles med gjentatt radiojodbehandling så lenge sykdommen vurderes radiofølsom. Radiojodresistent metastatisk sykdom kan behandles med palliativ kirurgi, ekstern strålebehandling eller tyrosinkinasehemmer. Ved avansert sykdom er behandlingen palliativ strålebehandling, palliativ kirurgi eller palliativ medikamentell behandling.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020