Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved kreft i skjoldbruskkjertel

Standardbehandling for differensiert skjoldbruskkjertelkreft er total thyroidektomi. Lobektomi (hemithyroidektomi) anses tilstrekkelig for enkelte pasienter med lavrisiko svulster. Lymfeknutetoaletter utføres i varierende omfang og er gjenstand for diskusjon.

Klare definisjoner av kirurgiske inngrep er viktige, og følgende begreper skal brukes:

  • Lobektomi – komplett reseksjon av en thyroidealapp inkludert isthmus og lobus pyramidalis, om denne finnes.
  • Nær total lobektomi –  lobektomi hvor minst mulig thyroideavev er igjen (< 1 g vev) ved fare for å skade nervus recurrens eller blodforsyningen til parathyroidea. 
  • Total thyroidektomi – komplett reseksjon av begge thyroidealapper, isthmus, lobus pyramidalis.
  • Nær total thyroidektomi – komplett reseksjon av thyroidealapp (lobektomi) på en side, med nær total lobektomi på den andre siden.

Dersom det ikke gjøres total thyroidektomi, skal omfanget av reseksjonen av hver lapp beskrives.

Lymfeknutene pre- og paratrakealrommene skal inspiseres og palperes grundig for om mulig å avsløre metastaser, slik at et terapeutisk lymfeknutetoalett kan utføres.

Noen grupper anbefaler rutinemessig profylaktisk sentralt lymfeknutetoalett som standard behandling, men dette er noe kontroversielt i Norge. Argumenter for å utføre slikt toalett er å redusere nødvendigheten av reoperasjoner og dermed betydelig økte sjanser for komplikasjoner ved sykdomsresidiv i det sentrale kompartment. Samlet vurdert og i tråd med internasjonale retningslinjer anbefales det å gjøre profylaktisk lymfeknutedisseksjon som del av primæroperasjonen, der dette kan gjøres med lav komplikasjonsrisiko.

Lymfeknutetoalett i det laterale halsfelt utføres bare dersom det påvises metastaser.

Grundig kartlegging av lymfeknutestatus ved ultralydundersøkelse er en viktig del av den preoperative utredningen.

Frysesnittundersøkelse er ikke videre sensitivt ved papillær thyriodeakarsinom, slik at negativt svar ikke utelukker sykdom. Ved follikulært thyroideakarsinom skal det ikke utføres frysesnitt når den preoperative cytologiske diagnosen er follikulær tumor.

Medullært thyroideakarsinom

Kirurgi er den eneste effektive behandling for denne sykdommen. Det utføres total thyroidektomi med lymfeknutetoalett, ofte inntil firefeltstoaletter (hals og mediastinum), men gjerne i flere seanser.

Hos 10 % av pasientene som har en primærtumor ≤ 1 cm påvisies lokale og regionale metastaser, og for større svulster er opptil 90 %. Metastasene kan være svært små. Bilateral disseksjon av pre- og paratrakeale områder samt antero-superiore mediastinum bør derfor alltid utføres. Dersom det påvises metastaser bør det utføres modifisert halsdisseksjon. Denne skal som minimum omfatte seksjon III og IV på den affiserte side. Dersom det er midtlinjeplasserte metastaser skal disseksjonen utføres på begge sider.

Anaplastiske thyroideakarsinom

Ved anaplastisk thyroideakarsinom utføres total thyroidektomi først etter ekstern strålebehandling, dersom det ikke foreligger metastaserende sykdom.

  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019