Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved kreft i skjoldbruskkjertel

Standardbehandling for differensiert skjoldbruskkjertelkreft er total thyreoidektomi. Lobektomi (hemithyreoidektomi) anses tilstrekkelig for enkelte pasienter med lavrisiko svulster. Lymfeknutedisseksjon utføres i varierende omfang og er gjenstand for diskusjon.

Klare definisjoner av kirurgiske inngrep er viktige, og følgende begreper skal brukes:

  • Lobektomi – komplett reseksjon av en thyroidealapp inkludert isthmus og lobus pyramidalis, om denne finnes.
  • Nær total lobektomi –  lobektomi hvor minst mulig thyroideavev er igjen (< 1 g vev) ved fare for å skade nervus recurrens eller blodforsyningen til parathyroidea. 
  • Total thyreoidektomi – komplett reseksjon av begge thyroidealapper, isthmus, lobus pyramidalis.
  • Nær total thyreoidektomi– komplett reseksjon av thyroidealapp (lobektomi) på en side, med nær total lobektomi på den andre siden.

Dersom det ikke gjøres total thyreoidektomi, skal omfanget av reseksjonen av hver lapp beskrives.

Lymfeknutene pre- og paratrakealrommene skal inspiseres og palperes grundig for om mulig å avsløre metastaser, slik at et terapeutisk lymfeknutedisseksjon kan utføres.

Noen grupper anbefaler rutinemessig profylaktisk sentralt lymfeknutedisseksjon som standard behandling, men dette er noe kontroversielt i Norge. Argumenter for å utføre slikt toalett er å redusere nødvendigheten av reoperasjoner og dermed betydelig økte sjanser for komplikasjoner ved sykdomsresidiv i det sentrale kompartment. Samlet vurdert og i tråd med internasjonale retningslinjer anbefales det å gjøre profylaktisk lymfeknutedisseksjon som del av primæroperasjonen, der dette kan gjøres med lav komplikasjonsrisiko.

Lymfeknutedisseksjon i det laterale halsfelt utføres bare dersom det påvises metastaser.

Grundig kartlegging av lymfeknutestatus ved ultralydundersøkelse er en viktig del av den preoperative utredningen.

Frysesnittundersøkelse er ikke videre sensitivt ved papillær thyreoideakarcinom, slik at negativt svar ikke utelukker sykdom. Ved follikulært thyreoideakarcinom skal det ikke utføres frysesnitt når den preoperative cytologiske diagnosen er follikulær tumor. For grundigere beskrivelse av kirurgien, se prosedyren Thyreoidektomi.

Medullært thyreoideakarcinom (MTC)

  • Kirurgi er eneste effektive og kurative behandling.
  • MTC er ofte multifocal (90%) med metastatiske lymfeknuter (70%) ved palpabel sykdom
  • Total thyreoidektomi med bilateral disseksjon av pre- og paratrakeale områder samt antero-superiore mediastinum bør derfor alltid utføres (nivå VI og VII).
  • Lateral lymfeknutedisseksjon ved påviste metastaser i lymfeknuter. Denne skal omfatte nivå II, III, IV og Va på den affiserte side.
  • Profylaktisk lateral lymfeknutedisseksjon (modifisert halsdisseksjon) utføres der det preoperativt ikke er påviste metastaser i lymfeknuter, er omdiskutert.
  • Terapeutisk mediastinal lymfeknutedisseksjon bør vurderes ved metastaser i mediastinale lymfeknuter.

Hos 10 % av pasientene som har primærtumor ≤ 1 cm påvises lokale og regionale metastaser, og for større svulster har opptil 90 % av pasientene metastatiske lymfeknuter lokalt og/eller regionalt, og ofte med extranodal vekst.

Der det er utbredt sykdom kan det være nødvendig med firefelts- disseksjon (hals og mediastinum), men gjerne i flere seanser.

Metastasene kan være svært små. Det er viktig at lymfeknutedisseksjonen er systematisk og kompartment orientert, og med «mikrodisseksjon»

Anaplastiske thyreoideakarcinom

Ved anaplastisk thyreoideakarcinom utføres total thyroidektomi først etter ekstern strålebehandling, dersom det ikke foreligger metastaserende sykdom.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020