Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologi ved kreft i skjoldbruskkjertel

Histologisk klassifikasjon (WHO)

 1. Papillært thyroideakarsinom (cirka 70 %)
 2. Follikulært thyroideakarsinom (cirka 15 %)
 3. Lite differensiert thyroideakarsinom (< 5 %)
 4. Udifferensierte anaplastiske thyroideakarsinomer (< 5 %)
 5. Medullært thyroideakarsinom (5-10 %)
 6. Andre

Hovedgruppene 1–4 utgår fra follikelepitelet, mens gruppe 5 utgår fra de såkalte C-cellene (calcitoninproduserende) som er lokalisert i grupper mellom folliklene.

Papillært thyroideakarsinom

Totalekstirpert thyroidea med tumor i høyre lapp. Klikk for større bilde. En hel skive fra gjennomskåret preparat til venstre (snittretning på tvers av lappen).
Klikk for større bilde.
Lysmikroskopibilde av samme tumor. Tumoren danner papillære strukturer inn i et kolloidfylt lumen. Klikk for større bilde.

Diagnosen baseres vanligvis på en kombinasjon av:

 • et vekstmønster med komplekse papillære strukturer (forgrenede papiller)
 • karakteristiske kjerneforandringer (mattglasstruktur, kjernefurer, inklusjoner). Disse kjerneforandringene er ikke spesifikke for malignitet, og det kan også være problematisk å finne kjerner med disse karakteristika.

Papillære thyroideakarsinomer (PTC) forekommer i mange varianter, som regel skal en spesifikk komponent dominere ( > 75 %) før tumor diagnostiseres som en variant.

Gradering er ikke anbefalt som standard, men har vært foreslått. De individuelle kriteriene bør vurderes og beskrives som (WHO 2004):

 • markert kjerneatypi
 • mikronekroser
 • karinnvekst
 • økt antall mitoser 

Tilstedeværelse av disse i PTC kan indikere en dårlig prognose.

PTC er i en del tilfeller cystiske, noe som kan gjøre det vanskelig å stille diagnosen på finnålsaspirat (FNA).

Follikulære neoplasier

Skive fra en thyroidealapp med et follikulært karsinom, hvor gjennombruddet av kapselen fremkommer. Klikk for større bilde. Lysmikroskopibilde av samme lapp, hvor gjennombruddet av kapselen fremkommer. Klikk for større bilde.

Diagnosen follikulært karsinom må alltid stilles ved histologisk vurdering av operasjonspreparat fordi det kun skiller seg fra follikulært adenom ved gjennombrudd av tumorkapselen og/eller karinfiltrasjon, og ikke på cellemorfologi.

Det foreligger høygradige og lavgradige maligne follikulære tumorer. De høygradige har utbredt infiltrasjon gjennom kapselen eller i kar, mens de lavgradige kun viser et lite område med begrenset kapselgjennombrudd.

Follikulære svulster (adenomer) kan vise noe kjernevariasjon og enkelte mitoser, uten at dette i seg selv tilsier malignitet, funn av atypiske mitoser trekker i malign retning.

Follikulære karsinomer foreligger i to former:

 • begrenset invasivitet
 • utbredt invasivitet med helt eller delvis manglende tumorkapsel   

Karsinomer med oxyfil differensiering

Karsinomer med oxyfil differensiering kan være ekstra problematiske, dette gjelder både malignitetsvurdering og typing. Sistnevnte fordi neoplasmer kan ha små papillære strukturer, men dette tilsier ikke at diagnosen er PTC, uten at de har korrekt kjernetype, omfattende og komplekse papillære strukturer, noe som er meget sjelden.

Medullære thyroideakarsinomer  

Lysmikroskopibilde av medullært thyroideakarsinom. Klikk for større bilde.

Medullære thyroideakarsinomer i skjoldbruskkjertelen utgår fra C-cellene og er calcitoninproduserende. Medullært thyroideakarsinom foreligger i en spontan og en familiær variant. Ved familiær variant foreligger det ofte C-cellehyperplasi og multiple primærtumores i skjoldbruskkjertelen, mens den spontane varianten vanligvis har en solitær primærtumor.

Tumorcellene er runde, ovale eller spolformede og kjernene er ensartet. Kjerne-/cytoplasmaratio er lav. Et karakteristisk histologisk trekk er at tumor-stromaet inneholder amyloid, selv om dette ikke er nødvendig for å stille diagnosen.

Lite differensiert thyroideakarsinom

Lysmikroskopibilde av en thyroidealapp med diffust infiltrerende anaplastisk karsinom. Klikk for større bilde. Skive fra en thyroidealapp med diffust infiltrerende anaplastisk karsinom. Klikk for større bilde.

Lite differensiert karsinom anvendes i hovedsak om to kategorier svulster. De som svarer til varianten insulært karsinom, og svulster som befinner seg i en mellomgruppe mellom differensiert og udifferensiert anaplastisk thyroideakarsinom. Det vil oftest være svulster med solid arkitektur, grovere kjerneatypi (ikke mattglasstype), tendens til nekroser, mitoser og karinnvekst.

Udifferensierte anaplastiske karsinomer

I disse svulstene ses grov kjerneatypi, multiple mitoser og utbredte nekroser, samt spolcellet differensiering (eventuelt kjempeceller) taler for udifferensiert karsinom. Ofte foreligger kun biopsi. Grenseoppgangen til maligne tumorer med annet utgangspunkt og til lite differensiert karsinom utgående i thyroidea kan være vanskelig.

Mikrokarsinom

Mikrokarsinom har en diameter ≤ 10 mm, og benyttes særlig om PTC. Små svulster (2-3 mm) påvises ikke sjeldent i thyroideavev som er fjernet av annen årsak. I de fleste tilfeller oppfattes disse som ikke klinisk signifikante. Et unntak er ved metastatisk presentasjon, eller dersom svulstene invaderer ekstrathyroidalt vev.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020