Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av bløtvevssarkom i ekstremitet og trunkus

Oppfølgingen utføres som regel på Radiumhospitalet, både på grunn av hensyn til kravet om spesiell kompetanse og fortløpende nøyaktig oppdatering av sarkomdatabasen. I enkelte tilfeller (alder, geografisk avstand, mobilitet) overføres kontrollene helt eller delvis til lokalsykehus.

Det er viktig med god informasjon og kontakt med skole og nærmiljø for barn og ungdom som har gjennomgått sarkombehandling.

Lavgradige maligne bløtvevssarkomer

Ved lavgradig maligne bløtvevssarkomer er primærfokus ved kontrollene å utelukke lokalt residiv og metastaser. Metastaser er relativt sjelden.

Antall kontroller per år:

 • Hver 6. måned 1.–5. år
 • Årlig 6.–10. år

Etter 5 år skal kontrollene i størst mulig grad fordeles mellom Radiumhospitalet og lokalsykehuset.

Undersøkelser som tas er:

 • klinisk undersøkelse (spesielt primærtumorområdet)
 • røntgen thorax
 • CT thorax ved usikre/metastasesuspekte funn

Høygradig maligne bløtvevssarkomer

Ved høygradig maligne bløtvevssarkom  er primærfokusved kontrollene og utelukke residiv,lungemetastaser og eventuelt metastaser i andre lokalisasjoner.

Antall kontroller per år:

 • Hver 3. måned 1.–3. år
 • Hver 4. måned 4.–5. år
 • Hver 6. måned. 6.–10. år

Undersøkelser som tas er:

 • rutineprøver inkludert klinisk undersøkelse, spesielt av primærtumor-området.
 • røntgen thorax
 • blodprøver (elektrolytter, lever og nyrefunksjon)
 • ved usikre eller metastasesuspekte funn på røntgen thorax tas CT.
 • for pasienter i remisjon etter lungemetastatisk sykdom gjøres CT thorax ved hver annen kontroll.

Ved høygradig rhabdomyosarkom og andre former for småcellet sarkom tas skjelettscintigrafi ved mistanke om skjelettmetastaser.

Følger av behandling

Kirurgi, stråleterapi og kjemoterapi kan gi senfølger av ulik karakter. Hva slag følger pasienter får, avhenger av type behandling og individuell toleranse.

Fatigue

Pasientgruppen kan være plaget av fatigue lenge etter avsluttet behandling. Det kan være snakk om måneder, i noen tilfeller år. Det kan være vanskelig å komme tilbake til arbeidslivet. Pasienter som er under utdanning når de får diagnosen kan ha problemer med å gjenoppta studier senere på grunn av konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer.

Fertilitetsproblematikk

Fertilitetsproblematikk kan være en konsekvens av kjemo- og stråleterapi. Noen pasienter kan bli foreldre på normalt vis.

Assistert befruktning kan være aktuelt for de som har nedfrosset sæd. Foreløpig er nedfrysning av egg hos kvinner kun på utprøvningsstadiet i Norge, og tilbys ikke rutinemessig.

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020