Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av bløtvevssarkom i ekstremitet og trunkus

Hos voksne pasienter med bløtvevssarkom benyttes adjuvant cytostatika i økende grad i tillegg til kirurgi. Det er grunn til å tro at effekten av cytostatika er mest uttalt blant pasienter med høymaligne tumorer, og Skandinavisk sarkomgruppe (SSG) (1) har derfor selektert en høyrisikogruppe til en studieprotokoll der adjuvant cytostatika inngår.

Småcellet rundcellet bløtvevssarkom 

Småcellet rundcellet bløtvevssarkom (Ewings sarkom, rhabdomyosarkom, småcellet rundcellet desmoplastisk tumor, mesenkymalt kondrosarkom) Kjemoterapi er standard behandling ved rhabdomyosarkom og småcellet sarkom i Ewings-familien. Hos voksne pasienter behandles oftest slike svulster etter de samme protokoller som Ewings sarkom i ben, hvilket øker fem års overlevelse fra < 10 % til cirka 60 %. Det er behandlingsprotokoller for lokalisert rhabdomyosarkom og bløtvevssarkom for barn og unge opptil 21 år. Protokollene er utarbeidet av sarmarbeidsorganisasjoner for pediatrisk onkologi (SIOP, IRS, CWS, EpSSG).

ILP

ILP (isolated limb perfusion) med tumornekrosefaktor (TNF) og melfalan kan være effektivt for å minske størrelsen av ekstremitetslokaliserte bløtvevssarkomer slik at amputasjon kan unngås. Erfaringer viser at opptil 75 % har nytte av behandlingen.Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, utfører ILP.

Hypertermi

Ved Haukeland Universitetssykehus undersøkes det om varmebehandling av tumorområdet kan øke effekten av cytostatika ved høyrisiko bløtvevssarkom.

Metastatisk sykdom

Ved begrenset metastatisk sykdom kan man legge kurativ intensjon på behandlingen spesielt ved lungemetastaser. Komplett metastasektomi i en slik situasjon kan etterfølges av langtidsoverlevelse hos 30–40 %.

Om cytostatika har tilleggseffekt hos metastasektomerte pasienter er ikke avklart. Ved cytostatikafølsomme svulster og kurativ intensjon er det i de fleste internasjonale miljøer vanlig å kombinere metastasektomi med cytostatika.

Verdien av cytostatikabehandling i palliativ hensikt er usikker, selv med kombinasjonsbehandling etter ulike regimer regelmessig gir objektiv respons hos 30–45 % av pasientene. Gode partielle og komplette remisjoner over lang tid er imidlertid sjeldne, og ingen studier kan sikkert vise at palliativ kjemoterapi gir forlenget overlevelse. Median overlevelse for pasienter med avansert bløtvevssarkom rapporteres sjelden > 12 måneder.

Det har de senere år blitt mer vanlig å tilby pasienter med metastatisk sykdom pallitativ cytostatikabehandling. Ved metastaser gis doxorubicin alene eller i kombinasjon med ifosfamid eller dacarbazin. Ved manglende effekt kan gemcitabin og docetaksel være nyttig. Ixoten®, Yondelis® og pazopanib har vist effekt ved visse histologiske undergrupper. Nye målsøkende medikamenter har man store forventninger til.

Noen av kurene som gis ved denne krefttypen finnes i Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling.

 

 

 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020