Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av høygradig malignt bløtvevssarkom

Generelt

For voksne pasienter med bløtvevssarkom benyttes adjuvant cytostatikabehandling i mange tilfeller.

Det er grunn til å tro at effekten av cytostatikabehandling er mest uttalt blant pasienter med høymaligne tumorer, og Skandinavisk sarkomgruppe har derfor selektert en høyrisikogruppe der adjuvant cytostatika anbefales. Pasienter i høyrisikogruppen har deltatt i en fase II undersøkelse for å sammenligne overlevelsesresultatet for cytostatikabehandlede pasienter med matchede historiske kontroller. Studien er nylig stengt og man vet først om 2-5 år om behandlingen er nyttig. Inntil resultatene er klare vil enkelte undergupper av pasienter likevel tilbys samme type behandling. Dette baserer seg på foreløbige resultater fra denne studien og en tidligere studie i Skandinavisk sarkomgruppe.

Høyrisikogruppen velges ut etter alder, histologi, malignitetsgrad, tumors størrelse og lokalisasjon samt tilstedeværelse av nekrose, karinvasjon og diffus infiltrerende vekstmønster. Kjempoterapien består av 6 kurer med doxorubicin (60 mg/m2) og ifosfamid (6 g/m2), som er de mest aktive stoffene ved bløtvevssarkom. For pasienter ≥ 70 år: Doxorubicin 50 mg/m2) og ifosfamid (5 g/m2).

Definisjon av høyrisiko

Tumor med følgende funn påvist av patolog:

 • vokser inn i blodkar
 • og/eller to av tre følgende kriterier:
  •  ≥ 8 cm
  • infiltrerende perifert vekstmønster
  • tumornekrose
Aktuelle pasienter:
 • Alder ≥ 18 og ≤ 75 år
 • Ingen alvorlige indremedisinske sykdommer
 • Normal hjerte og lungefunksjon
 • Alle høygradig maligne histologiske typer unntatt ekstraskeletalt osteosarkom og kondrosarkom, Ewings, PNET, rhabdomyosarkom, Kaposis sarkom, malignt mesenkynom, klarcellet sarkom, alveolært bløtdelssarkom, epitelioid sarkom
 • Ingen metastaser på diagnosetidspunktet
 • Ikke vært behandlet med antracykliner

Indikasjon

 • Operert høyrisiko bløtvevssarkom i ekstremitet og trunkus

Mål

 • Kurasjon

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020