Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av bløtvevssarkom i ekstremitet og trunkus

Kirurgi er den viktigste behandlingsform for gruppen som helhet. Høygradig maligne svulster er moderat følsomme for strålebehandling og kjemoterapi, og disse modaliteter brukes for selekterte pasientgrupper.

Den kirurgiske fremgangsmåten er avgjørende for lokal kontroll og funksjonsbevarelse.

Primærbehandling

Ved lavgradig maligne sarkomer er behandlingen kirugi alene, også ved resektabel metastatisk sykdom. Reoperasjon foretrekkes fremfor strålebehandling ved inadekvat margin. 

Ved metastaser på diagnosetidspunktet fjernes disse kirurgisk dersom dette er mulig. 

Ved høygradig maligne sarkomer er behandlingen kirurgi supplert med postoperativ ekstern strålebehandling dersom kirurgien er marginal eller intralesjonell. Pasienter i høyrisikogruppen er aktuelle for inklusjon i en adjuvant forskningsprotokoll som innebærer kjemoterapi og eventuelt strålebehandling i tillegg til kirurgi.

Ved begrenset metastatisk sykdom behandles pasienten med kurativt siktemål spesielt ved lungemetastaser. "Komplett" metastasektomi i en slik situasjon kan etterfølges av langtidsoverlevelse hos 30–40 %. Det gis kjemoterapi i tillegg.

Lokalavansert sykdom

Ved lokalavasert sykdom dersom amputsjon eller annen mutilerende kirurgi er nødvendig for å fjerne svulsten, kan preoperativ strålebehandling, ILP (isolated limb perfusion), brachyterapi eller preoperativ kjemoterapi være aktuell behandling i tillegg til kirurgi. 

Metastatisk sykdom

Ved begrenset metastatisk behandles pasienten med kurativt siktemål spesielt ved lungemetastaser. Metastasektomi gjøres og ofte gis kjemoterapi i tillegg. Om kjemoterapi har tilleggseffekt hos metastasektomerte pasienter er ikke avklart. Palliativ stråleterapi gis ved inoperable symptomgivende metastaser.

Verdien av cytostatikabehandling i palliativ hensikt er usikker, selv om kombinasjonsbehandling etter ulike regimer regelmessig gir objektiv respons hos 30–45 % av pasientene. Gode partielle og komplette remisjoner over lang tid er imidlertid sjeldne, og median overlevelse for pasienter med avansert bløtvevssarkom rapporteres sjelden til > 12 måneder. Men de senere år har det blitt mer vanlig å tilby pasienter med metastatisk sykdom palliativ kjemoterapi.

Trabectedin er nylig registrer i Europa/Norge som andrelinjebehandling ved metastatisk sykdom eller avansert bløtvevssarkom. EORTC STBSG (European Organization for the Research and Treatment of Cancer Soft Tissue and Bone Sarcoma Group) viste i en fase II studie med 104 pasienter med avansert bløtvevssarkom at trabectedin som andre- eller tredjelinje kjemoterapi induserte tumorkontroll (objektiv respons + stabil sykdom) hos cirka 50 %.

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020