Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av bensarkom

Kontrollene utføres som regel ved Radiumhospitalet på grunn av kravet om spesiell kompetanse og fortløpende nøyaktig oppdatering av sarkom-databasen. I enkelte tilfeller (alder, geografisk avstand, mobilitet) vil kontrollene helt eller delvis kunne overføres til pasientens lokalsykehus.

Det er viktig med god informasjon og kontakt med skole og nærmiljø for barn og ungdom som har gjennomgått sarkombehandling.

Lavgradig maligne bensarkomer

Ved lavgradig maligne bensarkomer er primærfokus ved kontrollene å utelukke lokalt residiv og metastaser. Metastaser forekommer sjelden.

Antall kontroller per år:

 • Hver 6. måned 1.–5. år 
 • Årlig 6.–10. år

Etter 5 år skal kontrollene i størst mulig grad fordeles mellom Radiumhospitalet og lokalsykehuset.

Undersøkelser som tas:

 • Klinisk undersøkelse, spesielt av primærtumorområdet
 • Røntgen thorax, eventuelt røntgen av primærtumorområdet
 • CT thorax ved usikre eller metastasesuspekte funn

Høygradig maligne bensarkomer 

Ved høygradig maligne bensarkom er primærfokus ved kontrollene og utelukke residiv, lungemetastaser og eventuelt metastaser i andre lokalisasjoner. Kontroller etter 10 år fokuserer på langtidseffektene etter behandlingen

Antall kontroller per år:

 • Hver 3. måned 1.– 3. år
 • Hver 4. måned 4.–5. år
 • Hver 6. måned 6.–10 år
 • Livslang oppfølging med kontroller hvert andre år etter 10 år for pasienter som har fått cytostatika.

Undersøkelser som tas:

 • rutineprøver inkludert klinisk undersøkelse, spesielt av primærtumorområdet
 • røntgen thorax, eventuelt røntgen av primærtumorområdet
 • blodprøver inkludert elektrolytter, lever og nyrefunksjon
 • CT ved usikre eller metastasesuspekte funn på røntgen thorax
 • skjelettscintigrafi ved mistanke om skjelettmetastaser (liberal indikasjon)
 • CT thorax ved hver annen kontroll av pasienter i remisjon etter lungemetastatisk sykdom

Følger av behandling

Kirurgi, stråleterapi og kjemoterapi kan gi senfølger av ulik karakter. Hva slag følger pasienter får, avhenger av type behandling og individuell toleranse.

Fatigue

Pasientgruppen kan være plaget av fatigue lenge etter avsluttet behandling. Det kan være snakk om måneder, i noen tilfeller år. Det kan være vanskelig å komme tilbake til arbeidslivet. Pasienter som er under utdanning når de får diagnosen kan ha problemer med å gjenoppta studier senere på grunn av konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer.

Fertilitetsproblematikk

Fertilitetsproblematikk kan være en konsekvens av kjemo- og stråleterapi. Noen pasienter kan bli foreldre på normalt vis.

Assistert befruktning kan være aktuelt for de som har nedfrosset sæd. Foreløpig er nedfrysning av egg hos kvinner kun på utprøvningsstadiet i Norge, og tilbys ikke rutinemessig.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020