Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av bensarkom

Kirurgisk behandling er primærbehandling ved bensarkom. Flertallet av pasientene trenger imidlertid multimodal behandling med stråleterapi eller kjemoterapi, enten alene eller i ulike kombinasjoner. Det som avgjør valg av behandlingsform er:

  • histologisk type og malignitetsgrad
  • lokalisasjon og utbredelse
  • alder 
  • allmentilstand og eventuell annen sykdom hos pasienten

Lavgradige sarkomer og kondrosarkomer (med unntak av dedifferensierte typer) og kordomer synes ikke å ha tilstrekkelig nytte av kjemoterapi. Strålebehandling gis etter indviduell vurdering.

Inoperable svulster

Tumor kan i enkelte tillfeller sitte så vanskelig til at det ikke er mulig å fjerne den med tilfredsstillende margin. I så fall kan strålebehandling være aktuelt, enten med kurativ eller palliativ hensikt.

Lungemetastaser

Ved et begrenset antall lungemetastaser vurderer man å fjerne disse kirurgisk med kurativt siktemål.

Ved laserteknikk kan metastasene fjernes med minimalt tap av lungevev.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020