Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved bensarkom

Strålebehandling av sarkompasienter følger opplegg i gjeldende protokoller.

Osteosarkom

Osteosarkomer er lite strålefølsomme, og historiske data med stråleterapi alene viser meget begrenset effekt. Strålebehandling har derfor en begrenset plass i primærbehandlingen, men benyttes i anatomiske lokalisasjoner hvor radikal kirurgi ikke er mulig.

Ved intralesjonell kirurgi (tumor i reseksjonsflatene) eller inoperable tumorer gis stråleterapi (2 Gy x 30= 60 Gy). I enkelte tilfeller vurderes også tillegg av brachyterapi, spesielt for svulster i hode/hals-området. Ekstern stråleterapi vurderes også ved enkelte tilfeller av marginal kirurgi (50-60 Gy).

Ved kirurgisk vanskelig tilgjengelig tumor (hode/hals, columna eller bekken) kan strålebehandling i kombinasjon med kjemoterapi og kirurgi gi bedre lokal kontroll. Doser > 50 Gy bør gis.

Senere i forløpet får noen pasienter inoperable lunge- og skjelettmetastaser. Mange pasienter har da nytte av palliativ strålebehandling etter vanlige prinsipper, 3 Gy x 10–13 som ren smertelindring, eventuelt 2 Gy x 25–30 dersom det er lang forventet levetid. Total lungebestrålig er 1,5 Gy x 13.

Ewings sarkom

Ewings sarkom er en stråle- og kjemoterapifølsom tumor. Alle pasienter skal initialt ha kjemoterapi, og kirurgi som lokalbehandling er å foretrekke. Strålebehandling gis som tillegg til kirurgi ved knappe eller kontaminerte marginer, eller ved for eksempel aksiale lokalisasjoner som ofte er inoperable. Behandlingen gis i kombinasjon med kjemoterapi.

Kondrosarkom

Kondrosarkomer er lite strålefølsomme, men palliativ behandling kan være nyttig. Vanskelig tilgjengelige tumorer for eksempel på skallebasis kan være aktuelle for protonbehandling i utlandet.

Kordom

Kirurgi er primærbehandling, men inoperable tumorer kan strålebehandles, 2 Gy x 30–35. Protonbehandling kan også være aktuelt.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020