Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av bensarkom

Medikamentell behandling av bensarkom er svært intensiv, har høy toksisitet og det er risiko for utvikling av senskader i flere organer. Behandlingen krever nøye monitorering og gis bare ved de regionale sarkomsentra. Behandlingen består av alternerende cytostatikakurer med cisplatin, doxorubicin og metotrexat.

Osteosarkom

Ved osteosarkom i ekstremiteter uten påviste metastaser starter man med cytostatikabehandlingen. Hensikten er å oppnå lokal skrumpende effekt på tumor for å gjøre ekstremitetsbevarende kirurgi mulig, og dessuten behandle mikrometastaser. Etter operasjonen gis ytterligere cytostatikakurer med de samme stoffene.

Ved metastaser på diagnosetidspunktet eller ved tilbakefall kan det ved resektabel sykdom legges kurativ målsetting for behandlingen. I praksis betyr dette pasienter med begrenset spredning til lungene. Langtidsoverlevelse kan oppnås hos opptil 40 % av pasientene med kjemoterapi kombinert med radikal kirurgi (vanligvis lungereseksjon).

Pasienter over 40 år behandles etter en felles europeisk behandlingsprotokoll (EUROBOSS) som inkluderer kombinasjonsbehandling av doxorubicin, cisplatin og ifosfamid, mens høydose metotrexat reserveres til pasienter med dårlig histologisk respons på preoperativ cytostatika.

Ewings sarkom

Ewings sarkom er generelt en cytostatikafølsom svulst, og behandlingen innledes med preoperativ cytostatika. Ved lokalisert sykdom får alle pasientene en kombinasjon med seks medikamenter: doxorubicin, ifosfamid, vincristin, actinomycin D, etopsid og cyklofosfamid. Ved dårlig histologisk eller radiologisk respons intensiveres den postoperative behandlingen med høydosebehandling med stamcellestøtte (HMAS) (melfalan/myleran). Total behandlingstid er 30 eller 40 uker avhengig av postoperativ behandlingsarm.

Pasienter med primært metastatisk sykdom får cytostatikabehandling som ved lokalisert sykdom. Ved begrenset metastatisk sykdom gis HMAS i tillegg. Pasienter >40 år får alderjusterte doser cytostatika og ikke HMAS. Man forsøker å gi strålebehandling til alle affiserte områder avslutningsvis i behandlingen. Ved lungemetastaser konsolideres eventuell metastasekirurugi med total lungebestråling.

Andre høygradig maligne spolcellede bensvulster

Malignt fibrøst histocytom, fibrosarkom, leiomyosarkom og angiosarkom oppstått i ben har mange likhetstrekk med osteosarkom og behandles etter de samme retningslinjer og dersom det er mulig, etter de samme protokoller. De rammer oftest en noe eldre pasientgruppe enn osteosarkom, og individuelle modifikasjoner av kjemoterapien er derfor nødvendig.

Kondrosarkom

Cytostatikabehandling blir ikke benyttet verken adjuvant eller ved metastatisk sykdom. Unntaket er ved dedifferensiert kondrosarkom med osteosarkom som subkomponent.

Noen av kurene som gis ved denne krefttypen finnes i Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020