Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsak til bensarkom

I de fleste tilfeller er årsaken ukjent. Osteosarkom forekommer hyppigst i perioder med rask benvekst hos unge mennesker. En forklaring kan være at celler i hurtig proliferasjon kan være mer utsatt for neoplastisk transformasjon som kan utløse sykdommen. 

Risikofaktorer

  • I sjeldne tilfeller kan sarkomer utvikles i tidligere strålebehandlet område.
  • Pasienter med Ewings sarkom har økt fare for stråleindusert ben- og bløtvevssarkom sammenlignet med andre typer solide svulster som forekommer i barnealder.
  • Personer som har fått betydelige mengder isotoper som gir alfapartikkelioniserende stråling i benmarg og benvev, kan utvikle osteosarkom.
  • Kondrosarkom kan utvikles i en benign ben- brusktumor, men ellers er dette unntaket ved sarkomer.
  • Mutasjoner i TP53-genet gir forhøyet risiko for flere kreftformer, deriblant sarkom.
  • Barn med retinoblastom mangler tumorsuppressorgenet (RBI) lokalisert på kromosom 13q14, og disse pasientene har 500 ganger økt insidens av osteosarkom sammenlignet med normalbefolkningen.
  • Pasienter med Pagets sykdom i ben har noe økt risiko for osteosarkom.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020