Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av bløtvevssarkom i abdomen og bekken

Behandling av bløtvevssarkom i abdomen bestemmes i hovedsak av sykdommens stadium. Behandlingsalternativene er kirurgi, strålebehandling, kjemoterapi og annen medikamentell behandling. Et tverrfaglig team av kreftspesialister deltar i planleggingen av en best mulig behandling av pasienten.

Behandling ved lokalisert sykdom

Kirurgisk reseksjon er standard primærbehandling ved lokalisert sykdom i abdomen og bekken, både når det gjelder retroperitoneale, intraabdominale, bukveggs- og gynekologiske sarkomer.

Forutsetningen for kurasjon av sykdommen er at total kirurgisk reseksjon med mikroskopisk tumorfrie marginer kan utføres ved første inngrep. Det kreves at svulsten fjernes uten forurensning til omkringliggende vev og bukhule, noe som kan skje ved en utilsiktet tumorruptur.

Behandling ved metastaser

Sykdommen anses å være ikke kurativ dersom svulsten er lokalavansert og vurderes som inoperabel. Selv om det ikke er mulig å utføre kurativ kirurgi, bør muligheten for palliativ kirurgi vurderes for å redusere symptomene. Palliativ kirurgi kan også forlenge overlevelsen i enkelte tilfeller.

Pasienter med lever- eller lungemetastaser bør vurderes for lever- eller lungereseksjon og/eller annen egnet behandling.

Cytostatika- og strålebehandling gis i noen tilfeller avhengig av histologi, malignitetsgrad og omfang av sykdom. Prinsippene for systemisk behandling av ekstremitetslokaliserte bløtvevssarkomer brukes som veiledning.

Behandling ved tilbakefall av sykdom

Tilbakefall oppstår ofte i samme område som primærtumor var lokalisert. I andre tilfeller er tilbakefallet begrenset til én eller et fåtall veldefinerte lesjoner retroperitonealt eller i bukhulen.

Standard behandling ved tilbakefall er å gjenta kirurgisk reseksjon etter de samme prinsippene som ved primærkirurgi. Målet er fortsatt kurasjon med total reseksjon og tumorfrie marginer. Sjansen for å oppnå dette synker etter hvert som antall lokale residiv øker. Det optimale tidspunkt for kirurgisk behandling ved tilbakefall avhenger av størrelse, lokalisasjon og symptomer.

Behandling ved gastrointestinal stromal tumor (GIST)

Behandling av lokalisert GIST følger de samme kirurgiske prinsippene som for andre bløtvevssarkomer i abdomen. Målet med operasjonen er å fjerne svulsten med mikroskopisk frie marginer i opprinnelsesorganet og uten å bryte pseudokapselen til tumoren.

Stor primær, lokalisert GIST kan behandles med neoadjuvant medikamentell behandling med imatinib med den hensikt å redusere størrelsen og bevare omkringliggende organer. Neoadjuvant behandling blir vanligvis gitt inntil man oppnår maksimal effekt etter cirka 6–12 måneder.

Etter kirurgisk fjerning av høyrisiko-GIST er behandlingen oftest adjuvant medikamentell behandling i 36 måneder.

Ved inoperabel tumor, lokalt tilbakefall eller metastaser er medikamentell behandling med imatinib førstelinjebehandling.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020