Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radikal prostatektomi

Generelt

Radikal prostatektomi er, i tillegg til høydosert stråleterapi, det eneste internasjonalt anerkjente kurative behandlingstilbud for organlokalisert prostatakreft.

Ved inngrepet fjernes prostata og hele eller deler av vesicula seminalis. Blærehalsen anastomoseres direkte på urethra. Det tilstrebes nervesparende operasjonsteknikk for å bevare erketil funksjon hos pasienten der dette er mulig ut fra tumorlokalisasjon.

Radikal kirurgi foretrekkes hos pasienter som har minst 10 år forventet levetid og organlokalisert sykdom. I økende grad vurderes pasienter med lokalavansert sykdom. I disse tilfeller vil det ofte være aktuelt med tilleggsbehandling.

Inngrepet kan gjennomføres som åpen kirurgi eller ved robotassistert laparoskopisk kirurgi. Det er ingen forskjell i bivirkninger eller postoperative komplikasjoner for de ulike metodene.

Ved OUS gjøres alle radikale prostatektomier med robotassistert kirurgi. Denne tendensen ses også ellers i Norge, Vest-Europa og USA.

Fordeler ved robotassistert laparoskopisk kirurgi kontra åpen kirurgi

  • Kortere rekonvalesens
  • Mindre blodtap
  • Mindre operasjonsarr 
  • Mindre postoperative smerter
  • Kortere sykemeldingsperiode

Indikasjoner

  • Lokalisert prostatakreft
  • Lokalavansert prostatakreft

Mål 

  • Kurasjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020