Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved peniskreft

Strålebehandling vil i de fleste tilfeller bare være aktuelt å overveie

  • som palliativ behandling
  • som kombinasjon med kirurgi og/eller kjemoterapi ved fikserte lymfeglandelmetastaser
  • ved nekrotiserende tumor hvor primærkirurgi alene er risikabelt
  • ved inoperabel tumor  

I disse situasjonene er det nødvendig med multimodal behandling. Onkolog, patolog, radiolog og urolog bør delta.

Ved lokalavansert, inoperabel sykdom eller resttumor etter kirurgi gis CT-veiledet bekkenfelt 50 GY fordelt på 25 fraksjoner og boost 14 GY fordelt på 7 fraksjoner mot makrotumor.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020