oncolex logo
Utskriftsdato (15.8.2020)

Stråleterapi ved peniskreft

Strålebehandling vil i de fleste tilfeller bare være aktuelt å overveie

  • som palliativ behandling
  • som kombinasjon med kirurgi og/eller kjemoterapi ved fikserte lymfeglandelmetastaser
  • ved nekrotiserende tumor hvor primærkirurgi alene er risikabelt
  • ved inoperabel tumor  

I disse situasjonene er det nødvendig med multimodal behandling. Onkolog, patolog, radiolog og urolog bør delta.

Ved lokalavansert, inoperabel sykdom eller resttumor etter kirurgi gis CT-veiledet bekkenfelt 50 GY fordelt på 25 fraksjoner og boost 14 GY fordelt på 7 fraksjoner mot makrotumor.