Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved peniskreft

Organbevarende kirurgisk behandling av primærtumor

Organbevarende behandling bør tilstrebes, men ikke på bekostning av kurasjonsrate.

Kirurgisk reseksjon

  • Ved differensiert/udifferensiert PeIN på indre blad av preputiet og friskt epitel på glans anbefales radikal circumsisjon.
  • Ved differensiert/udifferensiert PeIN på glans uten forandringer på preputiet kan det gjøres lokal reseksjon på glans og epitelet på indre blad av preputiet kan benyttes til dekning, eller man kan transplantere epitel fra munnhule/hud.
  • Denne metoden kan også benyttes ved superficielt infiltrerende kreft (Ta og T1/ Grad 1og 2).
  • Ved Grad 3 kan det være akseptabel behandling på primærtumorer T ≤ 1, men bare på små tumorer hos egnete pasienter.

Ved organbevarende kirurgi er samarbeidet med patolog essensielt, fordi frie kirurgiske render til sidene og i dypet må være sikre.

Ved flere av de beskrevne tilfellene kan YAG-laser være et alternativ. Ulempen er at det gir høy morbiditet i mange uker (måneder) etter behandlingen og usikkerheten som manglende patologisk vurdering av dybde- og sidereseksjonsrender. Ved premaligne lesjoner kan også fotodynamisk terapi være en mulighet.

Ikke organbevarende kirurgisk behandling av primærtumor

  • Primærtumores som infiltrerer corpora spongiosa og/eller cavernosa uansett Grad = < T3 må man gjøre en partiell eller total penisamputasjon avhengig av tumors utbredelse. Hvilke kliniske marginer man skal kreve for amputasjonsnivå er det ingen sikker konsensus på. 2 cm klinisk (palpabel) avstand fra tumor til amputasjonsted har vært anbefalt. Ved Grad 1 og grad 2 tumorer er 0,5 til 1.0 cm tilstrekkelig.

Residiv etter organbevarende behandling mot primærsvulsten

  • Ved lokale residiv etter kurativ organbevarende behandling av primærtumor kan fortsatt organbevarende kirurgi vurderes, i alle fall etter primærkirurgi og YAG-laserbehandling.
  • Regelmessige kontroller er essensielt etter organbevarende primærkirurgi, slik at residiv kan oppdages tidlig.

Lymfeglandelspredning

Peniskreft har først og fremst en lymfogen spredning. Det er gode behandlinger med kurativ målsetning, også i de tilfellene der det verifiseres at det er metastaser til lymfeglandler i lyskene. Spredning til de inguinale lymfeglandler kan statistisk sansynliggjøres ut fra primærtumorer Grad og T-stadium. Dette benyttes i vurdering av indikasjonen for diagnostiske inngrepet i lyskene.

Ved palpable lymfeknuter i lysken gjøres ultralydveiledet biopsi (FNAC).

Dynamisk sentinel node biopsi (DSNB) gjøres hvis det ikke er synlige lymfeknuter ved UL men Grad 2–3, T > 1. Inngrepet skal gjøres bilateralt. Hvis det under inngrepet påvises glandelmetastaser utføres radikalt lyskeglandeltoalett på den side metastasen påvises i seanse 2.  DSNB har vist seg verdifull ved andre krefttyper (for eksempel brystkreft), og metodikken er utviklet for peniskreft for flere år siden.

Radikalt lyskeglandeltoilett er et inngrep med betydelig morbiditet og skal bare utføres på pasienter med verifisert histologisk glandelmetastaser enten ved FNAC eller DSNB.

Intrapelvin glandelkirurgi gjøres med kikkehullsteknikk og gjøres ved mistanke om metastaser ved CT eller PET scan.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020