Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Urincytologi ved urotelkreft


Fagansvarlig Aasmund Berner
Patolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Det foregår en konstant avstøtning av celler fra normalt urotel og fra maligne forandringer. De avstøtte cellene kan isoleres fra en vanlig urinprøve og vurderes og klassifiseres som normale eller maligne.

Urincytologi er mest pålitelig for påvisning av tumorer av høyere malignitetsgrad (WHO grad 2 og 3) og Tis. Tumor av malignitetsgrad WHO 1 gir positiv cytologi i mindre grad. På grunn av lavt celletall, degenerative-, irritative- (eksempelvis steinsykomeller cystoskopiurin)) og terapiinduserte (BCG og stråleterapi) forandringer, kan en tolkning av det cytologiske preparatet by på problem. 

Indikasjoner

 • Hematuri uten positive funn ved cystoskopi og urografi  
 • Usikkert cystoskopifunn 
 • Negativ cystoskopi hos pasient med suspekte UVI-symptomer
 • Negativ cystoskopi og mulig tumor i øvre urinveier ved urografi/ultralyd 
 • Oppfølging av enkelte pasienter (for eksempel Tis)

Mål 

 • Diagnostisk
 • Oppfølging

Utstyr

 • Reagensrør
 • Objektglass med mattert ende
 • 70 % etanol
 • Sentrifuge
 • PreserveCyt løsning
 • ThinPrep-maskin
 • Papanicolaou

Forberedelser

 • Urin til cytologisk undersøkelse tas fra urin (spontan, fra kateter eller fra ileumblære)
 • Ikke natturin
 • Prøven fikseres med 70 % etanol/urin i forholdet 50/50, og sendes som vanlig forsendelse
 • Det bør minst tas to, helst tre prøver til cytologi fra forskjellige blæretømninger

Gjennomføring

 • Hell urinprøven over i 50 ml reagensrør
 • Sentrifuger prøven i 10 minutter ved 2000 omdreininger
 • Hell av supernatanten 
 • Bunnfallet blandes med PreserveCyt løsning
 • La dette stå i minst 15 minutter
 • ThinPrep-maskinen klargjøres
  • Sett inn filter med holder
  • "Fix-bath" beholder fylles med 70 % etanol
  • ThinPrep-objektglass
  • PreserveCyt Solution-beholder med det fikserte materialet 
 • Start maskinen  (program 2)
 • Når prøven er ferdig "kjørt" ta ThinPrep glasset fra "fix-bath" beholder
 • La prøven tørke
 • Rutinefarg i fargemaskin med Papanicolaou. Husk: Kun et bad Hematoxylin
 • Montér utstrykene med en gang - hvis ikke settes de i xylen for å unngå  "Cornflakes"

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020