Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Testprosedyre diagnostikk for krefttypenanal


Fagansvarlig Hr Test
doktor
Sykehus

Generelt

Kirurgi har tradisjonel vært utført som åpen kirurgi. Lokalavansert kreft, som utgjør det meste av kreftbehandlingen ved Radiumhospitalet, opereres fortsatt som åpen kirurgi. Flere undersøkelser tyder på at laparoskopisk reseksjon av mobil kolorektal cancer kan gjøres like godt som ved åpen kirurgi. Derimot er det ikke vist at dette er like sikkert ved avansert cancer. Ved Radiumhospitalet, hvor det for det meste gjøres avansert kirurgi, har derfor ikke laparoskopisk kirurgi blitt benyttet ved kolorektal cancer.

Kirurgisk behandling har to faser:

    Reseksjon av tumor. I denne fasen gjøres minst mulig manipulasjon av tumor før fraførende kar er ligert, for å hindre at frigjorte kreftceller spres med sirkulasjonen.
    Rekonstruksjon av funksjon og lukking av bukvegg/peritoneum.

Det er vist direkte korrelasjon mellom kirurgisk teknikk og prognose ved endetarmskreft. Dette er ikke like klart vist ved tykktarmskreft.

Det er også klar korrelasjon mellom akutt kirurgi og postoperative komplikasjoner. Det er derfor et mål å unngå å måtte gjøre akutt kreftkirurgi.

Kreft i tidlig stadium

Behandling av T1 svulst i stilket polypp

    T1 svulst i stilket polypp, Haggitt nivå 1 og 2, som er fjernet ved endoskopisk slyngereseksjon med makro- og mikroskopisk sikker fri reseksjonsmargin er ferdigbehandlet.
    Ved Haggitt nivå 3 vil reseksjonsmarginen ofte være tvilsom. I rektum kan det da gjøres reseksjon med TEM, og histologi vil da avklare om dette er tilstrekkelig behandling. I kolon må det gjøres formell reseksjon.
    Haggitt nivå 4 behandles som bredbaset tumor.

Behandling av T1 svulst i bredbaset tumor i rektum

Det er ikke enighet om behandlingen av slike pasienter. Lokal reseksjon ved hjelp av TEM som kurativ behandling er et alternativ dersom følgende kriterier er oppfylt:

    Tumor er <2,5–3 cm i diameter
    Tumor er høyt eller middels differensiert
    Tumor infiltrerer ikke dypere enn til øvre/midtre del av submukosa (sm1 eller sm2)
    Det er ikke tegn til infiltrasjon i kar/lymfebaner
    Tumor ligger i et område av rektum der det kan gjøres fullveggsreseksjon, slik at man oppnår 1 cm fri margin sideveis (i mukosa/tarmvegg rundt tumor)

Man prøver i størst mulig grad å finne ut om kriteriene er oppfylt før operasjon, men endelig svar foreligger først etter histologisk undersøkelse av TEM preparatet. Dersom ikke alle kriterier er oppfylt bør pasienter med god allmenntilstand reopereres med rektumreseksjon (samt fjerning av lymfeknuter) innen få uker. Pasienten må informeres og være inneforstått med dette før TEM operasjonen. Risiko for lokalt residiv er <10 % dersom disse kriteriene er oppfylt. Ved residiv oppdaget på et tidlig tidspunkt er reoperasjon med kurativ hensikt oftest et alternativ.

Lokalisert kreft

Ved lokalisert kreft fjernes tarmsegmentet med svulsten og de lokale lymfeknutestasjonene langs karene. Ved radikal kirurgi bestemmes derfor lengden tarmsegment som må fjernes av hvor mye blodsirkulasjon som må tas. Det må unngås å skjære inn i svulsten, da dette vil øke sjansen for å spre kreftcellene.

Lokalavansert kreft

Ved lokalavansert kreft fjernes om mulig tarmsegmentet med det fikserte organet i ett stykke. Et problem er at hos cirka 25 % vil fiksering til omliggende vev skyldes betennelsesreaksjon, og ikke direkte kreftfiltrasjon. For å være sikker på å fjerne svulsten med god nok margin, risikerer en å fjerne organer som ved patologisk-anatomisk undersøkelse viser seg å ikke være kreftinfiltrert. "Prøveeksisjon" gjennom tumor mellom to organer vil forverre prognosen, og frysesnitt bør derfor reduseres i størst mulig grad.

Lokalt residiv

Ved lokalisert residiv er problemet med svulstens avgrensning enda større. Ofte må en derfor gjøre prøvereseksjon med frysesnittbiopsi av reseksjonskanten, for å se om det er mikroskopisk fritt. Hvis ikke må det om mulig gjøres rereseksjon.

 


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020