Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Flowcytometrisk immunfenotyping


Fagansvarlig Bjørn Risberg
Patolog dr.med.
Radiumhospitalet
Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Flowcytometrisk immunfenotyping er et viktig ledd i utredning og vurdering av behandlingseffekt av lymfom og leukemi. Undersøkelsen gir en rask og kvantitativ analyse av cellepopulasjoner, der cellelinjetilhørighet, differensieringsstadium, modningsstadium og biologisk aktivitet kan identifiseres.

Flowcytometrisk immunfenotyping er en metode for måling av fysiske og kjemiske egenskaper til enkeltceller eller partikler i væskestrøm. Innen immunologi blir flowcytometri hyppig benyttet, der metoden brukes til å klassifisere ulike blodceller. Flowcytometri benyttes også til DNA-målinger.

Vurdering av resultatene krever spesialkunnskap og lang erfaring.

Indikasjoner

 • Mistanke om lymfom
 • Mistanke om leukemi
 • Responsevaluering av gitt behandling ved lymfom og leukemi

Mål

 • Bekrefte eller avkrefte malign sykdom
 • Medvirkende faktor for å avgjøre hvilket behandlingsopplegg pasienten skal følge. 
 • Diagnostisere tilbakefall av sykdom

 


Definisjoner

Flowcytometri

Celler fra for eksempel blod, benmarg, spinalvæske, serøse væsker og lymfeknuter tilsettes antistoffer som binder til antigener på cellene. Disse antistoffene er koblet til fluorokromer. 

Cellene i væsken ledes enkeltvis gjennom en dyse der de belyses med en lyskilde (lasere). Fluorokromene (fluoroscerende fargestoffer) blir eksitert av laserstråler og emitterer lys. Det emitterte lyset fanges opp av et linse- og filtersystem, som leder lyset til detektorer. Her forsterkes og omdannes lyset til elektroniske spenningspulser. Størrelsen på pulsen er proposjonal med graden av antistoffbinding til antigener på cellen, og forteller oss noe om hvilke antigener cellen uttrykker.

Forskjellige celletypene sprer laserlyset ulikt. Det gjør at vi kan skille de ulike celletypene fra hverandre. Flere parametre måles samtidig; ulik fluoresence, samt graden og retning av lysspredning. Lavvinkel (FSC) og høyvinkel (SSC) lysspredning gir indikasjon på cellenes størrelse og kompleksitet.

Datamaskinen holder regnskap med DNA-innholdet til hver eneste celle som passerer laserlyset. Basert på innsamlet data kan det lages diagrammer som gir en nøyaktig oversikt over antall celler med et visst DNA-innhold. På denne måten kan man se hvor mange celler som befinner seg i de ulike fasene av en cellecyklus.

Immunfenotyping

Blod inneholder mange celletyper med ulike funksjoner. Disse cellene har sitt opphav i multipotente stamceller fra benmargen. Klassifisering av leukemier og lymfomer bestemmes i stor grad ved hjelp av cellenes antigenuttrykk på overflaten og inne i cellen.

Cellene merkes med fluorserende fargestoffer (fluorkromer) festet til monoklonale antistoffer rettet mot antigener på cellens overflate eller i cytoplasma/kjerne. Ved å benytte ulike fluorescensmerkede monoklonale antistoffer mot antigener, er det mulig å identifisere immunfenotyper som uttrykkes på leukemiske celler, men ikke på normalceller.

Minimal restsykdom (minimal residual disease/MRD)

Flowcytometri er en sensitiv metode som kan idenfisere én leukemisk celle blant 10 000 normale celler. Dette brukes i overvåkningnen av behandlingseffektivitet når risiko for tilbakefall av leukemisk sykdom skal vurderes. I slike tilfeller betegnes det som morfologisk remisjon dersom antall blastceller (umodne celler) er under 5 %. 

På grunn av kjemoresistente blastceller som forblir i svært lavt antall i benmargen, får noen pasienter tilbakefall. Sannsynligheten for dette har sammenheng med nivået av blastceller i løpet av behandlingstiden, og effekten av behandlingen.

Blastcellene kalles MRD. Pasienter som har et MRD nivå < 0,01 % etter avsluttet behandling har bedre prognose enn de med nivå ≥ 0,01 %. Flowcytometri er en nyttig undersøkelse for å vurdere risiko for tilbakefall av sykdom.

Kreftceller har ofte unormalt høyt DNA-innhold. Det er av prognostisk betyding å ha kunnskap om dette. Det viser seg at tumorer og leukemiceller med unormalt DNA-innhold har et dårligere prognostisk bilde, enn ved normalt DNA-innhold.

DNA-flowcytometri

Flowcytometri kan brukes for å måle DNA i cellekjernene og det har prognostisk verdi.


Forberedelser

Det tas aspirat fra:

 • perifert blod
 • benmarg
 • cellesuspensjon fra lymfeknuter

Gjennomføring

 • Det lages utstryk av prøvemateriale som farges for mikroskopisk undersøkelse.
 • Prøven vaskes i fysiologisk saltvann for å fjerne plasmaproteiner som kan interferere med antistoff-antigen-binding.

Ut fra mikroskopisk vurdering, kliniske opplysninger og eventuell pasienthistorikk bestemmes hvilke antistoffkombinasjoner som skal farges i hvert enkelt tilfelle.

 • De røde blodcellene fjernes ved hemolysering, slik at man har et konsentrat kun bestående av hvite blodceller.
 • Prøven kjøres på et flowcytometer.
 • Rådata analyseres i dedikert programvare.

Oppfølging

 • Analysesvar vurderes av behandlende lege.
 • Svaret foreligger fra noen timer opp til flere dager etter, avhengig av kompleksitet på analysen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020