Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ultralydveiledet biopsi ved bløtvevssarkom


Fagansvarlig Arne Heilo
Radiolog
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ultralydveiledet biopsi er den mest presise og skånsomme måten å få representative prøver på ved mistanke om bløtvevssarkom. Teknikken har høy diagnostisk presisjon, sensitivitet og spesifisitet med hensyn på malignitet.

Ved ultralydveiledet biopsi er det viktig at en cytolog er tilstede for umiddelbart å bedømme materialets kvalitet enten på cytologisk utstryk eller imprint (celler fra hitologisk biopsimateriale). Det gir også gode muligheter for å sikre materiale til supplerende undersøkelser.  

I forkant av undersøkelsen planlegges det nøye hvor man skal stikke, slik at biopsikanalen kan fjernes ved en eventuell kirurgisk reseksjon av tumor. 

Indikasjon

 • Suspekt tumor i bløtvev ved mistanke om sarkom

Mål

 • Skaffe til veie representativt materiale av tumoren slik at diagnose kan stilles cytologisk eller histologisk

Utstyr

 • Til undersøkelse og punksjon av tumor benyttes det lydhodet som gir best detaljoppløsning og samtidig tilfredsstillende oversikt.
 • Til cytologisk biopsi brukes en nål med størrelsene 21–27 G avhengig av tumortype og vaskualisering.
 • Til histologisk biopsi benyttes en biopsipistol for automatisk prøvetakning, og en 14-18 G biopsinål.  

Forberedelser

 • Lokalanestesi settes inn til og noen ganger inn i tumor det skal tas prøve av.
 • Pasienten ligger slik at man får god tilgang til tumor.

Gjennomføring

Cytologisk biopsi

Ved cytologisk biopsi tas prøven som oftest uten aspirasjon. Nålens kapillærkraft alene gir det beste cytologiske materialet. Unntaket er lipomatøse tumorer der 21 G kanyle og aspirasjon er nødvendig for å få tilstrekkelig materiale.

 • Nålen stikkes inn i tumor og beveges ut og inn i det samme planet for å frigjøre cellemateriale.
 • Antall punksjoner for cytologi avhenger av tumortype.
 • Materialet skal umiddelbart strykes ut på glass for å unngå koagulering. Lufttørkede glass fikseres og farges.

Histologisk biopsi

Ved histologisk biopsi vaskes hudområdet og prosedyren utføres aseptisk. Biopsitilgang er på forhånd diskutert med kirurger.

 • Etter å ha satt lokalanestesi ultralydveiledet i det aktuelle området, lages et lite snitt i huden for å kunne føre inn den tykkere nålen. Når nålespissen er i riktig posisjon utløses en skytemekanisme og prøven tas automatisk.
 • Biopsimateriale legges noen ganger først på et objektglass for å lage et cytologisk imprint.
 • Avhengig av tumortype legges materialet i ringerløsning eller formalin for histopatologisk undersøkelse.
 • Huden ved innstikkstedet tatoveres slik at biopsikanalen kan fjernes med tumor dersom det foreligger et sarkom.  
 • Innstikksstedet dekkes til.

Oppfølging

 • Komplikasjoner etter inngrepet forekommer sjelden.
 • Lett irritasjon ved innstikkstedet kan forekomme.
 • Cytologisk og histologisk biopsi kan en sjelden gang gi noe bløding i vevet omkring. 
 • Cytologisk prøvesvar foreligger som regel 2–3 dager, mens histologisk svar først kommer 1–2 uker, avhengig av tumortype.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020