Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Benmargsaspirasjon og -biopsi fra hoftekam barn


Fagansvarlig Bem Zeller
Barneonkolog
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Cellene i blod- og lymfesystem har sitt utspring fra stamcellene i benmargen. Ved lymfom og leukemi, samt ved mistanke om metastaser til benmarg, gjøres en benmargundersøkelse. I pediatrien gjøres vanligvis en aspirasjon og/eller en biopsi fra crista iliaca (hoftebenet). Ved utredning av Hodgkin lymfom og noen solide svulster tas aspirasjon og biopsi fra begge sider. Sternalpunksjon gjøres ikke på barn. 

Benmargspunksjon på barn gjøres alltid i narkose.

En benmargsundersøkelse innebærer

 • Utstryk ved primærutredning, og senere som behandlingskontroll ved leukemier eller ved benmargsaffeksjon ved lymfomer/solide svulster
 • Aspirat til flowcytometri, cytogenetikk, molekylærgenetik undersøkelse og noen ganger til forskningsprosjekter
 • Biopsi
 • Perifert blodutstryk 

Ved diagnostikk gjøres:

 • flowcytometrisk immunfenotyping (markørundersøkelse)
 • cytogenetikk (kromosomundersøkelse) 
 • molekylærgenetiske undersøkelser (eksempelvis PCR: polymerase kjedereaksjon, FISH: fluorescens in situ hybridisering) 
 • spesielle undersøkelser i forbindelse med studier

Indikasjoner

Utredning av:

 • lymfom og leukemi
 • alvorlig anemi
 • trombocytopeni
 • uklare bensmerter/reumatiske symptomer
 • uklar feber
 • Undersøkelse av eventuelle tumormetastaser i benmargen
 • Vurdering av behandlingseffekt 

Den eneste kontraindikasjon for å utføre en benmargsbiopsi er alvorlig hemofili. Da må den gjøres etter avtale med en hemofili-klinikk.

Ved Marevan® behandling bør INR være ≤ 3.

NSAID/ASA behøver ikke å seponeres. Det må gjøres oppmerksom på en eventuell trombocytopeni.

Mål

 • Diagnostisere eller avkrefte eventuell sykdomsaffeksjon i benmarg
 • Vurdere behandlingseffekt

Utstyr

 • Utstyr til benmargspunksjon/biopsi

Forberedelser

 • God informasjon til barnet og foreldrene på forhånd om hvorfor undersøkelsen skal gjøres, og hvordan undersøkelsen foregår.
 • Barnet faster i 4–5 timer før undersøkelsen. Morsmelkernærte faster i 2 timer før undersøkelsen.
 • Blodprøver.
 • Undersøkelsen utføres av en lege og tar cirka 10 minutter.
 • Barnet legges i narkose. Foreldrene er med barnet helt til det har sovnet.
 • Barnet skal ligge så godt som mulig på den siden det ikke skal stikkes.

Gjennomføring

Dette er en aseptisk prosedyre.

Finn området for prøvetaking

 • Øvre hoftekam, på spina iliaca posterior. Kjenn kammen på crista iliaca mellom fingrene på venstre hånd. Vær sikker på at du ikke forveksler spina iliaca posterior med midtlinjen/processi spinosi.  
 • Vask med klorhexidin 5mg/ml.
 • Legg på en steril dekkeduk.

Benmargsbiopsi

Det anbefales å ta biopsien før benmargsaspirasjonen, da man ellers vil risikere å treffe stikkanalen til punksjonsnålen. Det er lettere å unngå biopsikanalen med punksjonsnålen. (Prosedyren beskrives for bruk av en vanlig ”hul” biopsinål. Det finnes forbedrede nåler hvor biopsien klemmes fast under rotasjon og uttrekning av nålen).

 • Bruk en biopsinål.
 • Gå inn med biopsinålen med mandreng gjennom subcutis. Nålspissen hviler nå på periost.
 • Ta ut mandrengen og borr/skru forsiktig gjennom corticalis, helst uten altfor mye skråbevegelser/rotasjon.
 • Når man kjenner mindre motstand har man truffet marg, og gå forsiktig cirka 1 cm til, nå helst uten skruing.
 • Roter nålen kraftig noen ganger.
 • Trekk den så forsiktig ut.
 • Komprimer godt.
 • Biopsien legges i B+ medium.

Benmargsaspirasjon

Dette gjøres som en fortsettelse av prosedyren.

 • Stikk gjennom spina iliaca posterior superior, men unngå "biopsi-hullet". Roter så kanylen med forsiktig press til den går gjennom corticalis.
 • Når kanylen kommer inn i spongiøst ben kjenner man at motstanden mot innføringen blir betydelig mindre.
 • Dra mandrengen ut.
 • Koble til en 10 ml sprøyte på aspirasjonskanylen.
 • Aspirer meget kraftig og rykkvis.
 • Aspirer bare litt marg (maks 0,5-1 ml, aspirerer man for mye øker tilblandingen av perifert blod). Får man ikke aspirert marg, prøv og roter nålen litt eller sett eventuelt inn mandrengen igjen og gå litt dypere.
 • Aspirer eventuelt mer benmarg for supplerende undersøkelser, se nedenfor.
 • Trekk ut nålen.
 • Vask barnet rent for blodsøl. Ikke bruk sprit, da det fikserer blodet. Bruk sterile tupfere og NaCl eller kaldt vann.
 • Legg på selvheftende bandasje.

Lage utstryk

 • Legen sprøyter benmargen øverst i petriskålen mens skålen holdes skrått, blodet vil da renne av.

 • Dypp utstryksglasset forsiktig på kanten av benmargen, ikke midt i.

 • Hold utstryksglasset med pekefinger og tommel og begynn å stryke ut fra der navnfeltet er på objektglassene. Ha et lett drag på utsrykningen og la den "lette" slik at det er mindre benmarg på slutten av objektglasset. Utstrykene skal være tynne.

 • Utstrykene lufttørkes før de senere farges.

Aspirat til andre benmargsprøver

Ved mistanke om leukemi/lymfom tas det flere benmargsprøver. Det tas aspirat til flowcytometri, cytogenetikk, molekylærgenetikk. og eventuelle tilleggstudier. Ved senere kontrollundersøkelser tas MRD. Ved aspirat til flowcytometri og cytogenetikk skal sprøyten legen aspirerer med først hepariniseres med heparin 5000 IE/ml. Ellers er utførelsen lik på de forskjellige prøvene.

 • Trekk ut 2-3 ml aspirat fra samme kanyle som brukt tidligere.
 • Ha aspiratet over i et prøveglass, beveg prøveglasset forsiktig for å blande.
 • Dette gjentas dersom det skal tas flere prøver.
 • Trekk aspirasjonskanylen forsiktig ut.
 • Komprimer med tupfer.

Oppfølging

 • Minimal risiko for komplikasjoner.
 • Ved antikoagulasjon/trombocytopeni observeres det for lokal blødning. Blødningen vil sjelden være kraftig, og stopper ved kompresjon. (Trombocytopeni er ingen kontraindikasjon mot benmargsundersøkelser, og vanligvis gir man ikke trombocytt-konsentrat på forhånd).
 • Ellers ingen restriksjoner eller observasjoner.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020