Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved testikkelkreft


Fagansvarlig Gustav Lehne
Onkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Adjuvant strålebehandling er ikke standardbehandling ved testikkelkreft, men kan være aktuelt ved seminom stadium I og II B.

Pasienter med non-seminom skal vanligvis ikke ha strålebehandling.

Indikasjoner

Seminom klinisk stadium I og II B.

Mål

Kurativt siktemål


Definisjoner

Målvolum

 

 

 

 

Definisjoner av målevolum i henhold til ICRU
(International Comission on Radiation Units and Measurment)

GTV (Gross tumor volume)

Tumorvolum

Palperbar eller synlig/demonstrerbar utstrekning av malign vekst

CTV (Clinical target volume)

Klinisk målvolum

Vevsvolum som inneholder GTV og/eller subklinisk mikroskopisk malign sykdom

ITV (Internal Target Volume)

Målvolum

Volum som inneholder CTV pluss en indre margin som tar hensyn til indre bevegelser og endringer av CTV

 

 

PTV (Planning Target Volume)

Planleggingsvolum

Geometrisk volum som inneholder ITV med en setup margin som tar hensyn til antatte pasientbevegelser, samt variasjoner i pasientopplegging og feltinnstillinger
 

 

Målvolumer 

 

GTV (=Gross Tumor Volum)

 

 

 

GTV (Gross tumour volume) defineres som volumet av enhver forstørret metastatisk lymfeknute.

 

 

 

CTV (=Clinical Target Volum)

 

 

 

CTV (Clinical target volume) av den para-aortale region skal omfatte para-aortale lymfeknuter fra øvre grense av Th 11 til aortabifurkaturen og defineres som kombinert volum av vena cava inferior og aorta inklusive synlige lymfeknuter og ethvert GTV med 1,4 cm margin i alle retninger. Tilsvarende tegnes det inn ipsilateral nyrevene volum uten lateral margin. Hvis ipsilaterale lymfeknuter langs bekkenkar skal behandles (eks. klinisk stadium IIA), utvides CTV til det kombinerte volum av iliaca communis og iliaca externa karene ned til øvre begrensning av foramen obturatorium inklusive synlige lymfeknuter og ethvert GTV med 1,4 cm margin i alle retninger.

Ved tidligere inguinal eller scrotal kirurgi eller ved lokalavansert T4 tumor skal både ipsilaterale iliaca communis, iliaca externa og inguinale lymfeknuter med 1,4 cm margin i alle retninger inkluderes i målvolumet

 

 

 

 

ITV (=Internal Target Volum)

 

 

 

ITV (internal target volume) settes likt med CTV da organbevegelsen her er neglisjerbar.

 

 

 

PTV (Planning Target Volum)

 

 

 

PTV (planning target volume) definers som ITV utvidet med oppsett marginer (penumbra)

 

 


Forberedelser

 • Pasienten plasseres i ryggleie
 • Fikseres i henhold til lokal praksis for å sikre reproduserbar posisjonering gjennom hele behandlingen.
 • Orkiektomiarret markeres med en blytråd.
 • Kontralaterale testikkel skjermes med bly hos pasienter i reproduktiv alder.
 • Penis flyttes ut av behandlingsfeltet.
 • Gonadedoseberegning gjøres for personer under 50 år. Ved para-aortalfelt er spesiell gonadeskjerming vanligvis ikke nødvendig.

Strålebehandlingsteknikk

Feltoppsett gjøres etter CT-veiledet doseplan. Inntegningen av målvolum baseres på karenes forløp fordi spredning via lymfebaner følger kar som aorta, vena cava inferior, ipsilaterale nyrevene, og ipsilaterale bekkenvener (iliaca communis og externa).

Strålekvalitet

Minimum 10 MV fotoner.

Risikoorganer

Begge nyrer skal tegnes inn som risikoorganer. Ikke mer en 25 % av den enkelte nyre skal ha mer enn 20 Gy stråledose.


Gjennomføring

Seminom klinisk stadium I

Stråledose

 •  1,8 Gy x 14 (totalt 25,2 Gy) fordelt på 5 fraksjoner per uke til para-aortale lymfeknuter og ipsilaterale iliacale lymfeknuter.
 • 2 Gy x 10 (totalt 20 GY) fordelt på 5 fraksjoner per uke til para-aortale lymfeknuter.

Hvis det foreligger en T4 tumor eller pasienten har gjennomgått tidligere inguinal eller scrotal kirurgi, skal strålefeltet inkludere ipsilaterale iliacale og inguinale lymfeknuter.

 

Seminom klinisk stadium II A

Stråledose

 • 2 Gy x 15 (totalt 30 Gy) fordelt på 5 fraksjoner per uke til para-aortale og ipsilaterale iliacale lymfeknuter.

Ved gjennomgått skrotal eller inguinal kirurgi og ved T4 tumor inkluderes inguinale lymfeknuter i målvolumet.

Seminom klinisk stadium II B

Stråledose

 • 2 Gy x 15 som ved klinisk stadium IIA med tillegg av boost mot forstørrede lymfeknuter med 2 Gy x 3 (totaldose)

Ved gjennomgått skrotal eller inguinal kirurgi og ved T4 tumor inkluderes inguinale lymfeknuter i målvolumet.


Oppfølging

Risikoorganer

Hud

 • Akutt dermatitt i scrotalhuden kan forekomme. Huden utsettes for fuktighet mellom fraksjonene på grunn av mange hudfolder på scrotum.

Slimhinner

 • Mucositt kan oppstå i uretra og rektum med dysuri og rektale symptomer.

Gastrointestinalkanalen

 • Kvalme, diare og magesmerter

Generelt

 • Tretthet

Langtidsrisiko

 • Bestråling av testikler med nevnte doser vil medføre varig sterilitet. Sikker prevensjon under og første år etter behandling kan likevel være å anbefale som ved kjemoterapi. Testosteronproduksjonen kan synke flere år etter behandling og bør eventuelt kontrolleres regelmessig. Bestråling av retroperitoneale lymfeknuter (klinisk stadium II A) medfører ikke sterilitet.
 • Stråleindusert sekundær malignitet.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019