Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Endocavitær strålebehandling ved kreft i spiserør


Fagansvarlig Anne-Birgitte Jacobsen
Onkolog dr. med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Endocavitær strålebehandling brukes som tillegg til ekstern stråleterapi i kurativ sammenheng, eller alene i palliativ sammenheng.

Det bestråles med en iridiumkilde som programmeres til å innta forhåndsdefinerte tidsintervaller i målvolumets lengde. Doserate og bestrålingstid er således avhengig av iridiumkildens alder, som er 74 dager. Kilden skiftes ut hver 3. måned. 

Effekt av endocavitær teknikk kommer noe senere enn ved stenting, men gir for de fleste en bedring av svelgeevnen som varer resten av pasientens levetid. Stentnedleggelse kan likevel bli aktuelt på et senere tidspunkt. Oppfølging etter strålebehandling er derfor viktig for å kunne vurdere hvem som har behov for stent.

I Norge er det kun Radiumhospitalet som utfører endocavitær strålebehandling ved spiserørskreft.

Indikasjon

 • Tumor i spiserør, uten tumorkomponent i magesekken

Mål

 • Kurasjon eller palliasjon som tillegg til ekstern strålebehandling
 • Palliasjon

 


Definisjoner

Det er blitt utført noen CT doseplaner ved endocavitær strålebehandling, men dette brukes ikke rutinemessig.


Forberedelser

 • Strålebehandlingen er et samarbeid mellom anestesipersonell, kirurg, onkolog, fysiker og stråleterapeut, og krever eget stråleterapiutstyr.

 • Ut fra endoskopibeskrivelse av tumor og bildediagnostikk i form av CT defineres målvolumet som 1 cm dyp fra spiserørslimhinnen, og som endoskopisk tumorlengde pluss 1 cm kranialt og 1 cm caudalt.
 • Pasienten er fastende behandlingsdagen.

Gjennomføring

Pasienten sederes.

Endocavitær strålebehandling gjøres i to seanser. Første seanse gjøres på en endoskopistue:

 • Tumors øvre og nedre grense lokaliseres ved hjelp av gastroskop og gjennomlysning.
 • Det legges ned en hul applikator  i spiserøret med plass for en radioaktiv iridiumkilde .

Umiddelbart flyttes pasienten i uendret leie til stråleterapiavdelingen for andre senase: .

 • Iridiumkilden programmeres til posisjoner og tidsrom slik at det avsettes en jevn dose i tumors lengde, pluss en cm cranialt og caudalt.
 • Hver strålebehandling varer i 5–10 minutter avhengig av bestrålingsvolumets lengde, og iridiumkildens alder.

Behandlingen gis med 8 Gy per fraksjon.

 • I kurativ setting gis én fraksjon én uke etter avsluttet ekstern strålebehandling.
 • I palliativ setting gis tre fraksjoner med én ukes mellomrom, eller 2 fraksjoner som tillegg  til ekstern strålebehandling.

Oppfølging

Oppfølging skjer ved pasientens lokalsykehus, med individuelt tilpassede intervaller.

Bivirkninger som kan oppstå etter endocavitær stråling er:

 • svelgeproblemer
 • smerter  
 • fibrose i spiserøret – senvirkning

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020