Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ekstern strålebehandling ved kreft i skjoldbruskkjertel


Fagansvarlig Elin Hallan Naderi
Onkolog
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Strålebehandling kan gis postoperativt, i kombinasjon med radioaktivt jod eller alene.

Ved anaplastiske thyroideakarsinomer er strålebehandling sentral.

Ved symptomgivende fjernmetastaser som ikke opptar jod kan strålebehandling gi god effekt. Dose per fraksjon og totaldose vil være helt avhengig av forventet levetid for pasienten og metastasenes lokalisasjon. Fraksjoneringen vil variere mellom 8 Gy x 1 til 2 Gy x 35.

Indikasjoner

 • Udifferensierte (anaplastiske) thyroideakarsinomer
 • Papillære og follikulære thyroidekarsinom ved
  • stadium T4 – ved makroskopiske tumorer med symptomgivende eller livstruende sykdomsprogresjon etter kirurgi og behandling med radioaktivt jod(131I)
  • lokoregionale residiv – ved inoperabilitet eller nonradikal operasjon.

Mål

 • Kurasjon
 • Redusere tumorvolum
 • Fjerne eller begrense omfang av metastaser

Definisjoner

Målvolum

 

 

Definisjoner av målvolum i henhold til ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements)
GTV (Gross tumor volume) Palperbar eller synlig/demonstrerbar utstrekning av malign vekst                               
CTV (Clinical target volume)

Vevsvolum som inneholder GTV og/eller subklinisk mikroskopisk malign sykdom

ITV (Internal Target Volume)

Volum som inneholder CTV pluss en indre margin som tar hensyn til indre bevegelser og endringer av CTV

PTV (Planning Target Volume) Geometrisk volum som inneholder ITV med en setup margin som tar hensyn til antatte pasientbevegelser, samt variasjoner i pasientopplegging og feltinnstillinger
OAR (Organ-at-Risk) Normalvev hvor strålefølsomheten signifikant kan påvirke planlegging og/eller rekvirering av dose

PRV (Planning organ-at-risk volume)

Geometrisk volum som inneholder risikovolum med en setup margin
TV (Treated Volume) Volumet innenfor en isodoseoverflate som anses tilstrekkelig utfra behandlingsintensjon
IV (Irradiated Volume) Det volum som får en dose som er av betydning i forhold til normalvevstoleranse
CI (Conformity Index) Forholdet mellom planleggingstarget og behandlet volum (PTV/TV)

 Ved thyroideakreft kan CTV inndeles som følger:

 1. Høyrisiko CTV: GTV med 1 cm margin, thyroideasengen, involverte lymfeknutenivåer samt eventuelt neste ikke involverte lymfeknutenivå, og nivå VI.
 2. Lavrisiko CTV: Region II fra angulus mandibulea, nivå III, nivå IV, nivå V (dersom nivå II, III eller IV involverte på samme side), og mediastinale lymfeknuter til carina.

 


Forberedelser

Målvolum og dose blir individuelt tilpasset.

Ideelt ønskes en uniform dosefordeling i målvolumet, og ingen stråling til kritiske organer. I praksis er dette umulig å oppnå, det blir et kompromiss mellom det mulige og det ønskelige.

Klargjøring til strålebehandling omfatter:

 • individuell tilpasning av en plastmaske for hode/hals (immobilisering)
 • ny CT
 • inntegning av tumor- og risikovolum på hvert snitt
 • utarbeidelse av doseplan
 • godkjenning av denne
 • påtegning av feltgrenser

Dette tar cirka en uke, og først da er det klart for oppstart av strålebehandling.

Risikoorganer

I regionen rundt skjoldbruskkjertelen er der risikoorganer med begrenset stråletoleranse som:

 • medulla spinalis
 • hjernestammen
 • glandula parotis

Gjennomføring

Alle felter skal behandles ved hver fraksjon. Det er viktig at planlagt behandlingstid overholdes.

Ved uforutsette avbrudd tilstrebes det at det ikke gis mer enn én ekstra fraksjon pr. uke, og at manglende behandling gis innen en uke.

Anaplastisk thyroideakarsinom

 • 64 Gy til GTV    
 • 48 Gy til CTV, det vil si innskrenkning til GTV etter 30 fraksjoner
 • 10 fraksjoner pr. uke (2 ganger daglig i ukedagene), totalt 40 fraksjoner, fraksjonsdose 1,6 Gy
 • Behandlingen gis ofte sammen med ukentlig doksorubicin 20 mg

Differensiert, lite differensiert og medullær thyroideakreft

Indikasjoner for strålebehandling kan være primær inoperabilitet eller inoperabelt lokoregionalt residiv. Postoperativ strålebehandling er aktuelt ved makroskopisk ufri margin (R2), og ved lite differensiert thyroideakreft også ved mikroskopisk ufri margin (R1). Dersom det er indikasjon for radiojodbehandling, bør denne vurdert gjennomført først.

 • 68 Gy til GTV
 • 60 Gy til CTV-høyrisiko
 • 50 Gy til CTV-lavrisiko
 • 5 fraksjoner pr. uke, fraksjonsdose 2 Gy

Oppfølging

Pasienten følges opp regelmessig ved stråleenheten, minst en gang i uken.

Bivirkninger av strålebehandling

Akutte

 • Mukositt
 • Spyttkjerteldysfunksjon
 • Munntørrhet på grunn av nedsatt spyttsekresjon
 • Smaksforstyrrelser
 • Svelgsmerter
 • Smerter
 • Seigt slim
 • Soppinfeksjon

Det er viktig med god oppfølging av munnhule ved felt som går høyt opp.

Sene

 • Spyttkjerteldysfunksjon
 • Munntørrhet
 • Smaksforstyrrelser
 • Karies
 • Periodontal sykdom
 • Osteo(radio)nekrose
 • Trismus

 


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020