Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Palliativ ekstern stråleterapi ved prostatakreft


Fagansvarlig Ingen fagansvarlig

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Vi har dessverre ingen fagansvarlig for strålebehandling av prostata. Teksten var sist revidert i 2010.

Redaksjonen beklager dette på det sterkeste og håper vi snart får en som kan ta ansvar og har tid til å revidere og godkjenne innholdet.

 

 

Palliativ strålebehandling ved prostatakreft gis mot metastaser for å lindre.

Stråleterapi tilbys liberalt ved lokale plager.

Det må være klar sammenheng mellom aktuell metastase(r) og symptom(ene).

Indikasjoner  

 • Lokalavansert hormonresistent tumor (med eventuell innvekst i blære og/eller tarm)
 • Symptomgivende skjelettmetastaser
 • Tverrsnittlesjon
 • Andre lokale, metastasebetingede symptom

Mål

 • Lindre symptomgivende plager

Definisjoner

Målvolum

 

 

Målvolum definisjoner i henhold til ICRU
(International Comission on Radiation Units and Measurment)
GTV (Gross tumor volume) Palperbar eller synlig/demonstrerbar utstrekning av malign vekst                               
CTV (Clinical target volume)

Vevsvolum som inneholder GTV og/eller subklinisk mikroskopisk malign sykdom

ITV (Internal Target Volume)

Volum som inneholder CTV, pluss en indre margin som tar hensyn til indre bevegelser og endringer av CTV

PTV (Planning Target Volume) Geometrisk volum som inneholder ITV med en setup margin som tar hensyn til antatte pasientbevegelser, samt variasjoner i pasientopplegging og feltinnstillinger

Forberedelse

 • Det er ønskelig med oversikt over tumorutbredelse, både i aktuelt behandlingsområde og i andre regioner, for tilpasning av behandlingsopplegg.
 • Man krever vanligvis radiologisk fremstilling av behandlingstrengende område, røntgen, skjelettscintegrafi  og/eller MR ved skjelettmetastaser, røntgen eller CT thorax ved lungemetastaser, ultralyd eller CT ved lymfeknute- eller bløtvevmetastaser.

Forberedelse av pasient før ekstern stråleterapi:

 • tømme rektum fra 1 uke før CT-doseplan og i hele behandlingsperioden.
 • tømme urinblæren før CT-doseplan og før hver behandling.
 • Det er svært viktig at pasienten er godt smertelindret og kan ligge stille på rygg den tiden simuleringen tar.

Simulering

 • Feltene stilles vanligvis inn direkte på simulator veiledet av aktuell bildedokumentasjon og klinikk.
 • I spesielle situasjoner vil CT-basert doseplanlegging være aktuelt, for eksempel ved bestråling mot metastaser i cerebrum. CT-basert doseplanlegging brukes også ved toksisitetsproblemer.

Gjennomføring

Lokalavansert hormonresistent tumor

Det gis vanligvis 2 Gy x 25 , med en behandling om dagen 5 dager i uken.

Målvolum

Innstilling av målvolum i bekkenet må ta hensyn til flere faktorer:

 • Påvist makrotumor
 • Antatt mikroskopisk sykdom
 • Variasjoner i posisjonering av pasient (systematisk og tilfeldig)
 • Antatt indre bevegelser (systematiske og tilfeldige avvik)

Feltgrenser

Det benyttes for tiden 2 strålefelt (forfra, bakfra) med 2 cm's margin rundt prostata.

Skjelettmetastaser

 • Ved ren smertelindrende behandling er standard fraksjonering: 8 Gy x 1. Denne behandlingen kan gjentas 1 gang.
 • Ved tversnittlesjon, frakturfare, postoperativt, nevrologisk utfall og basis cranii: 3 Gy x 10
 • Halvkroppbestråling: Hos gamle og skrøpelige pasienter med langtkommen hormonresistent sykdom og plager fra mer omfattende og diffus metastasering kan halvkroppsbestråling med en høy engangsfraksjon (øvre 6 Gy x 1, nedre 8 Gy x 1) representere god smertelindring.

Oppfølging

De fleste bivirkningene som kan oppstå under behandlingen skyldes at friske organer ligger i strålefeltet. Dosenivåene som brukes til ren symptompalliasjon er imidlertid holdt lave for at risikoen for akutte bivirkninger skal være minst mulig.

Dette er pasienter med langtkommet kreftsykdom. God oppfølging er viktig for å oppnå tilfredsstillende lindring av symptomer.

Oppfølging foregår vanligvis lokalt (henvisende sykehus eller fastlege).


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020