Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radioimmunterapi med 90Y-ibritumomab-tiuxetan


Fagansvarlig Trond Bogsrud
Nukleærmedisiner
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Radioimmunterapi har blitt benyttet i Norge siden 2004 da 90Y-ibritumomab-tiuxetan (Zevalin®) ble godkjent i Europa. Utprøvende behandling har pågått helt siden begynnelsen av 1990-tallet.

Zevalin® er et meget effektivt legemiddel som sannsynligvis vil få en viktig plass i behandlingen av mindre aggressive lymfomer. 74 % av pasientene har god effekt av behandlingen.

90 Y-ibritumomab-tiuxetan har i en rekke studier vist seg å ha god effekt ved follikulære lymfomer. Isotopen Yttrium-90 kobles til et murint monoklonalt antistoff mot CD20. Dette foregår på det enkelte behandlingssted. Resultatene er fullt på høyde med det man oppnår med kjemoterapi, og bivirkningene er sannsynligvis mindre. Hele behandlingen fullføres på en uke og kan gjennomføres poliklinisk. 

Radioimmunterapi med Zevalin® kan nå utføres ved de største onkologiske avdelingene i Norge. Behandlingen er godkjent for pasienter med residiv etter eller manglende respons på rituximab. Et problem er at denne behandlingsformen er svært kostnadskrevende, og det foreligger ingen refusjonsordning foreløpig.

Indikasjoner

 • Follikulære non-Hodgkin lymfomer
 • Residiv eller resistens mot det monoklonale antistoffet rituximab

Kontraindikasjon er tidligere allergisk reaksjon mot stoffet, tilsetningsstoffet eller mot andre museproteiner.

Mål

 • Palliativt eller kurativt siktemål 

Virkestoffer

 • 90 Y-ibritumomab-tiuxetan (Zevalin®) består av et målsøkende monoklonalt antistoff (ibritumomab) som har bundet til seg en radioaktiv isotop (Yttrium-90, 90Y). Antistoffet binder kreftcellene, og svulsten utsettes for en ”kryssild” av celledrepende betastråler.
 • Tiuxetan er godkjent for behandling av voksne pasienter med lavgradige lymfomer. Disse bærer nesten alltid et molekyl på overflaten (CD20) som antistoffet Zevalin ® binder seg til.
 • Rituximab (MabThera®) er et antineoplastisk medikament. Rituximab binder opp de normale B-cellene slik at det radioaktive antistoffet 90Y-ibritumomab-tiuxetan i større grad kan binde cancercellene.

Forberedelser

 • Høyde og vekt – regn ut kroppsoverflate som gir grunnlag for dosering
 • Blodprøver – trombocytter ≥ 75.000 x 109/L ,neutrofile granulocytter ≥ 1,5 x 109/L
 • Pasienten får to doser rituximab, en dose en uke før, og den andre dosen samme dag som Zevalin® gis

Gjennomføring

 • 90 Y-ibritumomab-tiuxetan klargjøres på nukleærmedisinsk avdeling
 • Etter infusjon av rituximab (Mab Thera®) kommer pasienten til nukleærmedisinsk avdeling og får sin dose Zevalin®
 • Dosen injiseres i løpet av 10 minutter

Observasjoner

 • Pasienten observeres i 20 minutter for eventuell allergisk reaksjon
 • Legemiddelet har svært få bivirkninger. Vanligste bivirkning er fall i blodplater.

Suppremering av benmarg hos pasienter med uttalt lymfomaffeksjon av benmargen kan forekomme.


Oppfølging

Hovedproblemet er benmargssuppresjon som inntrer 4-8 uker etter behandlingen og som er forbigående. Derfor er ukentlige blodprøver viktig.

Hos 10–20 % vil fallet være så stort at det krever behandling.

 • Et lite antall pasienter vil trenge platetransfusjoner
 • Neutropen feber kan forekomme

Kroppsvæsker vil kunne innholde små mengder med radioaktivitet den første uken etter at Zevalin® er injisert.
Pasienten må sørge for

 • God håndhygiene
 • Skylle ned to ganger etter toalettbesøk
 • Bruk av kondom anbefales ved samleie for å unngå overføring av kroppsvæsker

Pasienten må bruke effektiv prevensjon det første året etter avsluttet behandling.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019